NHTMCP Đông Á bị kiểm soát đặc biệt, miễn nhiệm hàng loạt lãnh đạo

NHNN đã công bố Kết luận thanh tra Ngân hàng Đông Á(DAB) và Quyết định kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng này. Đồng thời, NHNN miễn nhiệm hàng loạt lãnh đạo, và cử người của ngân hàng BIDV vào quản trị, điều hành, kiểm soát .
NHTMCP Đông Á bị kiểm soát đặc biệt, miễn nhiệm hàng loạt lãnh đạo

Theo đó NHNN sẽ miễn nhiệm, đình chỉ nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của DAB và phối hợp với chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân tại DAB vi phạm pháp luật gây thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân.

NHNN sẽ lựa chọn và cử những cán bộ có năng lực quản trị, trình độ chuyên môn của NHTM cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt để thực hiện quản trị, điều hành, kiểm soát đối với ngân hàng này.

NHNN sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động của DAB được an toàn và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người gửi tiền, các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đồng thời NHNN sẽ cơ cấu lại toàn diện DAB để đưa ngân hàng ngày hoạt động an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.

Toàn văn thông cáo báo chí của NHNN về NHTMCP Đông Á

NHTMCP Đông Á bị kiểm soát đặc biệt, miễn nhiệm hàng loạt lãnh đạo ảnh 1

Theo NĐH