Đạm Phú Mỹ đề xuất kế hoạch lợi nhuận 2016 giảm 19%

Được biết, lợi nhuận đạt được của Đạm Phú Mỹ năm 2015 tăng trưởng 34,13% chủ yếu nhờ giá khí giảm. Cũng trong năm 2015, công ty chịu bất lợi với khoản đầu tư vào PVTex khi phải trích lập dự phòng gần 200 tỷ đồng cho khoản đầu tư này.
Đạm Phú Mỹ đề xuất kế hoạch lợi nhuận 2016 giảm 19%

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (Đạm Phú Mỹ - DPM) vừa công bố thông tin về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016.

Kế hoạch Tổng doanh thu được đặt ra với 9.105 tỷ đồng, LNTT và LNST lần lượt 1.467 tỷ đồng và 1.228 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện năm 2015 (chưa kiểm toán), kế hoạch LNST của Đạm Phú Mỹ giảm 19,3%, tương đương mức giảm 293 tỷ đồng.

Được biết, lợi nhuận đạt được của Đạm Phú Mỹ năm 2015 tăng trưởng 34,13% chủ yếu nhờ giá khí giảm. Cũng trong năm 2015, công ty chịu bất lợi với khoản đầu tư vào PVTex khi phải trích lập dự phòng gần 200 tỷ đồng cho khoản đầu tư này. Sang năm 2016, dù kết quả kinh doanh của PVTex u ám thế nào cũng không ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận của Đạm Phú Mỹ.

Đối với công ty mẹ, Đạm Phú Mỹ đề xuất kế hoạch Tổng doanh thu và LNST lần lượt 8.427 tỷ đồng và 1.212 tỷ đồng.

Năm 2016, Đạm Phú Mỹ dự kiến đầu tư 2.012 tỷ đồng, trong đó 1.914 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản, còn lại 98 tỷ đồng mua sắm tài sản và trang thiết bị. Phần lớn nguồn vốn đầu tư lấy từ vốn chủ sở hữu (1.365 tỷ đồng), còn lại 467 tỷ đồng từ vốn vay và các nguồn khác.

Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Đạm Phú Mỹ cần phải được xin ý kiến ĐHCĐ thường niên 2016.

Theo Trí thức trẻ, HSX