Chính phủ yêu cầu TP HCM tăng tốc cổ phần hóa DNNN

Đó là một trong những nội dung trong Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh.

Chính phủ yêu cầu TP HCM tăng tốc cổ phần hóa DNNN

Cụ thể, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, xây dựng bổ sung Phương án sắp xếp các doanh nghiệp hiện có của Thành phố theo quy định tại Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức thực hiện theo hướng Nhà nước giữ tỷ lệ thấp hoặc không nắm giữ cổ phần khi thực hiện cổ phần hóa.

Đồng thời khẩn trương hoàn thiện Phương án tổng thể sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện.

Bên cạnh đó thực hiện tốt chủ trương tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công. Thành phố cần khẩn trương hoàn thành việc rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành phố đủ điều kiện cổ phần hóa để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Về tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý Thành phố được điều chỉnh kế hoạch, tiến độ căn cứ tình hình thực tế tại các doanh nghiệp cổ phần hóa, đảm bảo đến năm 2018 phải hoàn thành phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chủ động điều chỉnh hình thức sắp xếp để tiếp tục sắp xếp 15 doanh nghiệp (bán, giải thể, phá sản).

Về việc bổ sung một số quy định liên quan đến hoạt động của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố (HFIC), UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổng kết, đánh giá việc thí điểm thành lập và tổ chức, hoạt động của HFIC, trên cơ sở đó đề xuất một số cơ chế đặc thù (nếu cần thiết) bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 gắn với thực hiện tốt Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời chủ động nghiên cứu xây dựng cơ chế thí điểm Quỹ khởi nghiệp góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu tối thiểu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

Theo Đầu tư