Cà Mau: 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập ở Cà Mau thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2019 -2020.
Nhà khách Cà Mau trực thuộc UBND tỉnh Cà Mau. (Ảnh: vanphong.camau.gov.vn)
Nhà khách Cà Mau trực thuộc UBND tỉnh Cà Mau. (Ảnh: vanphong.camau.gov.vn)

3 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần gồm: Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng; Nhà khách Cà Mau; Trung tâm Giống nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau thực hiện chuyển 03 đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan. Đề xuất Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ vốn nhà nước cần nắm giữ nếu cần thiết. 

Đồng thời, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật liên quan; tiếp tục rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đối với Ban Quản lý các cảng cá và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, UBND tỉnh Cà Mau tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập này thành công ty cổ phần.