Infographic Bộ Chính trị, Tổng bí thư Đảng được bầu thế nào?

Bộ Chính trị và Tổng bí thư, những chức vụ quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam được bầu như thế nào tại kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII?
Đại hội Đảng XII có 1.510 đại biểu tham dự. Chiều 23/1, Đại hội đã thảo luận và chốt số lượng Ban chấp hành khóa mới gồm 180 ủy viên Trung ương chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ngày 26/1, đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII. 

Ban Chấp hành Trung ương họp thường lệ sáu tháng một lần; họp bất thường khi cần.

Bộ Chính trị, Tổng bí thư Đảng được bầu thế nào? ảnh 2

 Ngày 27/1, Ban chấp hành Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương tại Trụ sở Trung ương Đảng. Tại Hội nghị, Ban chấp hành mới sẽ bỏ phiếu bầu Bộ Chính trị. 

Bộ Chính trị, Tổng bí thư Đảng được bầu thế nào? ảnh 3
 Ban Chấp hành Trung ương sau đó bầu Tổng Bí thư trong số Uỷ viên Bộ Chính trị
Bộ Chính trị, Tổng bí thư Đảng được bầu thế nào? ảnh 4

Ban chấp hành Trung ương cũng thành lập Ban Bí thư gồm Tổng Bí thư, một số Uỷ viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và một số Uỷ viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

Bộ Chính trị, Tổng bí thư Đảng được bầu thế nào? ảnh 5

 Ban chấp hành Trung ương cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bộ Chính trị, Tổng bí thư Đảng được bầu thế nào? ảnh 6

 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng được Ban chấp hành Trung ương khóa XII bầu ngày 27/1. Kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được báo cáo tại phiên bế mạc Đại hội sáng 28/1 để đại hội chuẩn thuận. Sau đó, Ban chấp hành Trung ương khóa mới chính thức ra mắt, với phát biểu của Tổng bí thư khóa XII.

Theo Zing