Báo Argentina đăng bài viết nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 13/5, tờ ABC Mundial (Argentina) đăng bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tiêu đề "Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam".
Ảnh chụp màn hình bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên trang ABC Mundial
Ảnh chụp màn hình bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên trang ABC Mundial

Bài báo đã viết tóm lược về con đường cách mạng của Bác, những đóng góp của Bác Hồ cho Việt Nam cũng như cho toàn thế giới và nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân vật chính trị lỗi lạc của thế kỷ XX.

ABC Mundial viết:

"Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước, ở một đất nước giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Chứng kiến cảnh đất nước bị xâm chiếm, nhân dân bị áp bức bóc lột, Người đã sớm nung nấu ý chí và khát vọng đấu tranh giành độc lập, tự do cho nhân dân, cho đất nước Việt Nam.

"Sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước. Nhiều cuộc khởi nghĩa, anh dũng, bất khuất giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc lần lượt bị thất bại, phong trào đấu tranh cứu nước của nhân dân lâm vào cảnh khủng hoảng sâu sắc về đường lối. Với khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do cho nhân dân, cho đất nước, Người đã đi khắp năm châu, lao động, học tập, quan sát, nghiên cứu lý luận những cuộc cách mạng tiêu biểu. Người hiểu rõ nguồn gốc đau khổ của người lao động là sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản đế quốc và hình thành ý thức giai cấp theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tiếp thu thế giới quan, phương pháp luận khoa học cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

Với trí tuệ thiên tài, nhận thức rõ xu thế phát triển tất yếu của con người và tính cách mới của thời đại phát triển từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga, Người nhận thấy ở đó những vấn đề cơ bản của con đường giải phóng: Dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội", tờ báo này viết.

"Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập năm 1930, cùng với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, về cơ bản đường lối cách mạng Việt Nam đã được hình thành, đã xác định được con đường cứu nước đúng đắn. Điều đó không chỉ khai thông thế bế tắc trên con đường giải phóng dân tộc, mà còn giải quyết đúng đắn, sáng tạo và lãnh đạo thực hiện thành công cách mạng Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết thành một khối, phát huy sức mạnh của cả dân tộc, làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đánh đổ thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân Đông Nam Á đầu tiên. Trong bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân, dân tộc và toàn thế giới: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".

Tờ ABC Mundial viết tiếp: "Ngay sau khi giành được độc lập, chính quyền cách mạng đứng trước tình thế vô cùng khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn Đảng đã sáng suốt đề ra con đường đúng đắn, chèo lái con tàu cách mạng vượt nhanh, bảo vệ Đảng, giữ vững chính quyền cách mạng. Dựa vào đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện”, "trường kỳ", “dựa vào sức mình là chính” nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của toàn dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lần lượt lãnh đạo nhân dân đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch xâm lược của kẻ thù, đặc biệt là chiến thắng Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là trận Điện Biên Phủ lịch sử lừng lẫy”.

Bài báo cũng tiếp tục ngợi ca và tôn trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh:

"Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; đặt nền móng và không ngừng bồi đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với các nước trên thế giới.

Những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã cổ vũ các dân tộc bị áp bức, bóc lột trên toàn thế giới đấu tranh vì mục tiêu cao cả: hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ của con người".

Có thể thấy, không chỉ nhân dân Việt Nam kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh mà nhân dân, bạn bè thế giới cũng rất yêu quý Người, dành cho Người những tình cảm trân trọng và tốt đẹp nhất.