Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đầu tư cho đội ngũ trí thức Khoa học Công nghệ là đầu tư bền vững

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thủ tướng đặt kỳ vọng sâu sắc và niềm tin lớn lao vào đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam trong và ngoài nước trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ hiện nay.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội.

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ tầm quan trọng và thế mạnh của tri thức Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng dẫn chứng, trong suốt lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta có truyền thống đề cao trí thức, nhân nghĩa và hiền tài. Ngay cả thời điểm lập nước trong giai đoạn khó khăn khi thực dân Pháp quay lại xâm lược một lần nữa, báo Cứu quốc số 411 ngày 20/11/1946 đã đăng Thông lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lời hiệu triệu: “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài”.

“Thế hệ trí thức cách mạng đã được sinh ra và trưởng thành từ những ngày gian lao và anh dũng ấy. Hơn 75 năm qua, kể từ khi đất nước giành lại được độc lập đến nay, đội ngũ trí thức Việt Nam không ngừng lớn mạnh, miệt mài lao động sáng tạo và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, nhà nước và toàn xã hội ghi nhận và trân trọng” – Thủ tướng khẳng định.

Học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã khẳng định: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”.

Thủ tướng đặt kỳ vọng sâu sắc và niềm tin lớn lao vào đội ngũ tri thức khoa học công nghệ (KHCN) Việt Nam trong và ngoài nước trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ hiện nay.

Với vai trò là nơi tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KHCN Việt Nam trong nước và nước ngoài, Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của LHHVN trong việc thúc đẩy phát triển tiềm lực KHCN quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh. Sau báo cáo chính trị về nhiệm kỳ 2015 - 2020, LHHVN đã được Thủ tướng ghi nhận những bước phát triển về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát triển hệ thống từ trung ương đến các tỉnh, thành phố. Liên hiệp Hội đóng vai trò là môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức KHCN, đồng thời đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong các tổ chức hội.

Không chỉ có những đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để trở thành địa chỉ tri thức tin cậy của Đảng và nhà nước, LHHVN đã góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín Việt Nam thông qua hợp tác quốc tế về KHCN, thu hút sự tham gia của đội ngũ trí thức Việt tại nước ngoài.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các cơ quan nhà nước tham dự đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các cơ quan nhà nước tham dự đại hội.

Trí thức là những viên gạch xây dựng "công trình Việt Nam" đồ sộ

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, Thủ tướng nhấn mạnh: "Chúng ta cần nhận thấy rằng, lĩnh vực khoa học và công nghệ còn những hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng của đội ngũ trí thức KHCN, chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân”.

Ví đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong hệ thống LHHVN là tài sản quý báu, Thủ tướng cho rằng đây là nguồn lực mạnh mẽ, có thể kết hợp với ý chí, sức mạnh toàn dân để đạt mục tiêu đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

“Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là nơi hội tụ những trí tuệ được kết tinh cả đời lao động, khát khao tiếp tục góp sức chung tay vào sự phát triển đất nước lên tầm cao mới, xây dựng nền tảng trí thức. Hàng ngàn nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong hệ thống liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật là tài sản quốc gia quý báu. Tất cả chúng ta là những viên gạch góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường” – Thủ tướng kêu gọi.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ, phương hướng cho LHHVN thực hiện trong giai đoạn tới. Cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra 5 vấn đề chính sau:

Thứ nhất, LHHVN cần chủ động quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

“Cần tích cực tham gia thực hiện mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ lên tầm cao mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ KHCN, nhất là ứng dụng thành tựu cuộc CMCN lần thứ 4, tạo động lực mới để phát triển nhanh và bền vững đất nước, phải làm cho KHCN thành nguồn lực quan trọng nhất để phát triển sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất chất lượng” – Thủ tướng chỉ rõ.

Thứ hai, LHHVN phải thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam, đồng thời tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng cần được đẩy mạnh. Đơn vị sẽ là cầu nối, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân, trí thức.

Thứ ba, LHHVN tập hợp đội ngũ, tập trung nguồn lực để đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Liên hiệp Hội phải là bộ phận tham mưu tin cậy của Đảng và Nhà nước, vận động, khơi dậy tinh thần sáng tạo, cống hiến trong đội ngũ trí thức, chủ động tham mưu cho các cơ quan tổ chức có thẩm quyền xây dựng cơ chế, chính sách, nhằm phát huy hiệu quả tiềm lực đội ngũ trí thức nước nhà.

Thứ tư, LHHVN cần phấn đấu trở thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức. Đồng thời, Liên hiệp hội là cơ quan đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm KH-CN trên cả nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và hỗ trợ nhu cầu phát triển của các thành viên.

Thứ năm, cấp uỷ và chính quyền các cấp của LHHVN cần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của cơ quan trong tình hình mới. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền phải được tăng cường, nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để LHHVN hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đơn vị tiếp tục chủ động, tích cực hơn nữa cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH, nhằm phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn tới.