Thống đốc “khoán” 11 nhiệm vụ cho các TCTD trong 2017

VietTimes – Một trong các nhiệm vụ chính là chủ động, tích cực làm tốt công tác truyền thông về hoạt động ngân hàng và hoạt động của TCTD, phối hợp chặt chẽ với NHNN Việt Nam để tuyên truyền chính xác, kịp thời các thông điệp của NHNN Việt Nam nhằm tạo sự đồng thuận trong dư luận về hoạt động ngân hàng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ngày 10/01/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2017.

Theo đó, Thống đốc đã giao 11 nhiệm vụ trọng tâm cho các tổ chức tín dụng (TCTD) trong năm 2017. Cụ thể:

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và NHNN Việt Nam. Chấp hành nghiêm các quy định của NHNN Việt Nam về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Chỉ đạo các chi nhánh tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, nhất là đối với lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, qua đó góp phần kiểm soát lạm phát, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh:

a) Thực hiện kiểm soát tín dụng phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2017 và các biện pháp kiểm soát tín dụng theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam; ưu tiên tập trung vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các dự án trọng điểm quốc gia, công trình cấp bách, các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, năng lượng,… góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội.

b) Hạn chế và kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tín dụng, hạn mức tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhằm đảm bảo an toàn vốn vay và hiệu quả kinh tế, hạn chế nợ xấu mới phát sinh. Thường xuyên rà soát, đánh giá việc cho vay đối với các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, cho vay có bảo đảm bằng bất động sản, tín dụng đối với nhóm khách hàng lớn, tín dụng đối với các dự án BOT, BT giao thông để đưa ra chỉ tiêu quản lý phù hợp, bảo đảm an toàn, hiệu quả trong hoạt động. Hướng tín dụng bất động sản vào dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại đáp ứng nhu cầu thực của người dân theo chủ trương của Chính phủ.

c) Phối hợp với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và làm việc trực tiếp với khách hàng vay vốn để tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động nghiên cứu, xây dựng các chương trình cho vay với lãi suất hợp lý kết hợp với việc triển khai có hiệu quả các giải pháp tại Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 1355/QĐ-NHNN ngày 28/6/2016 nhằm đổi mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay. Tăng cường minh bạch hóa thông tin tín dụng, công bố công khai trên Trang tin điện tử các thông tin về quy trình, thủ tục hồ sơ, thời gian cung cấp dịch vụ, lãi suất, phí dịch vụ; tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng vay để khách hàng hiểu và nắm được đầy đủ các thông tin liên quan đến khoản vay.

d) Tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực, tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo kịp thời NHNN Việt Nam các khó khăn vướng mắc phát sinh để xem xét, xử lý.

3. Thực hiện lãi suất huy động và cho vay:

a) Thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của NHNN Việt Nam về lãi suất. Chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo thanh khoản, ổn định lãi suất huy động, có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

b) Rà soát và cân đối khả năng tài chính để áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay; thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay nhưng đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động.

c) Không được thu các loại phí liên quan đến khoản vay, trừ một số khoản phí theo quy định của NHNNViệt Nam. Áp dụng mức thu phí hợp lý đối với các khoản phí được thu theo quy định của pháp luật nhằm chia sẻ khó khăn đối với khách hàng vay; niêm yết công khai các loại phí và mức phí được thu theo quy định của pháp luật.

d) Thường xuyên giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của NHNNViệt Nam về lãi suất huy động và cho vay, kịp thời phát hiện các vi phạm để có biện pháp xử lý phù hợp trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. TCTD vi phạm quy định về lãi suất bị xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Chấp hành nghiêm túc các quy định của NHNN Việt Nam và các quy định khác của pháp luật về mua bán ngoại tệ, niêm yết tỷ giá và giao dịch trên thị trường ngoại tệ, quản lý ngoại hối, các quy định khác của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng. Chủ động phát hiện và chấn chỉnh, xử lý nghiêm người đứng đầu các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của TCTD để xảy ra vi phạm, báo cáo NHNN Việt Nam.

5. Tuyên truyền và hướng dẫn cho khách hàng về các sản phẩm phái sinh và lợi ích, rủi ro phát sinh từ các sản phẩm phái sinh để khách hàng chủ động phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cải tiến, đổi mới các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Chủ động triển khai, ứng dụng các dịch vụ thanh toán mới, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ; tích cực phối hợp với NHNN Việt Nam và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

6. Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ nhằm hạn chế rủi ro và vi phạm pháp luật. Tăng cường năng lực tài chính, quản trị rủi ro, chất lượng tài sản, chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu; tích cực cơ cấu lại tài sản và nguồn vốn theo hướng thu hẹp chênh lệch kỳ hạn nguồn vốn và sử dụng vốn, tăng tỷ trọng nguồn vốn có tính ổn định cao. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.

7. Chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 phù hợp với chủ trương, mục tiêu, định hướng và giải pháp trong Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 tổng thể của ngành Ngân hàng sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định, trình Thống đốc NHNNphê duyệt để thực hiện. Tiếp tục triển khai phương án cơ cấu lại, thực hiện các giải pháp để xử lý nợ xấu trong đó tập trung đẩy mạnh xử lý nợ xấu bằng dự phòng rủi ro, bán nợ xấu cho Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam, đôn đốc thu nợ, tích cực xử lý tài sản bảo đảm, hỗ trợ khởi kiện khách hàng và phối hợp với cơ quan thi hành án trong việc thi hành các bản án có hiệu lực và các hình thức khác; kịp thời báo cáo NHNN Việt Nam những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý trong quá trình cơ cấu lại, xử lý nợ xấu.

8. Chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật và yêu cầu của NHNN Việt Nam. Trả lời đầy đủ, kịp thời, có trách nhiệm thông tin các phiếu điều tra trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng của NHNN Việt Nam theo quy định của pháp luật.

9. Khai thác triệt để nguồn dữ liệu từ Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam phục vụ công tác phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 và Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013; đẩy mạnh hoạt động khai thác thông tin và sử dụng có hiệu quả các sản phẩm dịch vụ thông tin tín dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh tín dụng và quản trị rủi ro.

10. Chủ động, tích cực làm tốt công tác thông tin truyền thông về hoạt động ngân hàng và hoạt động của TCTD, phối hợp chặt chẽ với NHNN Việt Nam để tuyên truyền chính xác, kịp thời các thông điệp của NHNN Việt Nam nhằm tạo sự đồng thuận trong dư luận về hoạt động ngân hàng. Thường xuyên phối hợp với NHNN Việt Nam để nắm bắt và kịp thời xử lý các thông tin chưa chính xác trên báo chí liên quan đến hoạt động của TCTD.

11. Phối hợp chặt chẽ với NHNN Việt Nam và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trong việc triển khai công tác Quốc hội; tham gia các đợt tiếp xúc cử tri và giải trình, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh theo đề nghị của NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố./.