Tập đoàn Đại Dương triệu tập ĐHCĐ bất thường 2015

Các nội dung sẽ được đưa ra bàn thảo tại ĐHCĐ thường niên lần này bao gồm: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; Phương án thù lao HĐQT, BKS; Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; Ủy quyền thực hiện công việc cho HĐQT.
Tập đoàn Đại Dương triệu tập ĐHCĐ bất thường 2015

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) vừa ra thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham gia ĐHCĐ bất thường năm 2015.

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng lần lượt vào 5/10 và 7/10/2015. Ngày tổ chức dự kiến cũng trong tháng 10 năm nay.

Nội dung cuộc họp ĐHCĐ bất thường lần này không có gì mới ngoài những nội dung đã được đưa ra bàn thảo tại ĐHCĐ thường niên vừa qua. Tuy nhiên các nội dung đã không được ĐHCĐ thường niên thông qua do quá 50% cổ đông tham dự đã "không ý kiến" đối với các vấn đề được đưa ra.

Các nội dung sẽ được đưa ra bàn thảo tại ĐHCĐ thường niên lần này bao gồm:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

- Phương án thù lao HĐQT, BKS.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

- Ủy quyền thực hiện công việc cho HĐQT.

- Các vấn đề khác (nếu có).

Trong các nội dung nói trên, mặc dù chưa được ĐHCĐ thường niên thông qua, OGC cũng đã tạm thời chỉ định kiểm toán Deloitte soát xét để kịp thời công bố, tránh bị hủy niêm yết bắt buộc.

Theo Trí thức trẻ/HSX