Sửa đổi chế độ tài chính đối với VAMC

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 209/2013/TT-BTC ngày 27/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với VAMC.
Sửa đổi chế độ tài chính đối với VAMC

Dự thảo Thông tư có nhiều điểm sửa đổi cho phù hợp với Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động VAMC. 

Theo đó sửa đổi đầu tiên là quy định về vốn hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Theo Dự thảo Thông tư sửa đổi, vốn điều lệ của VAMC sẽ là 2.000 tỷ đồng thay vì mức 500 tỷ đồng như quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, trong nguồn vốn huy động của VAMC có trái phiếu để mua nợ xấu theo giá trị thị trường bên cạnh trái phiếu đặc biệt theo quy định của NHNN Việt Nam và các nguồn vốn huy động khác theo quy định của pháp luật đối với Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Về sử dụng vốn, Dự thảo Thông tư quy định VAMC được gửi tiền tại các NHTM được NHNN Việt Nam xếp loại A (theo xếp loại hàng năm) thay vì chỉ được gửi tiền tại các NHTM Nhà nước như quy định hiện hành.

Một nội dung sửa đổi quan trọng nữa cũng để phù hợp với Nghị định 34 là Dự thảo Thông tư bỏ Điều 5 quy định về quản lý, sử dụng và hoàn trả khoản tạm ứng từ các TCTD bán nợ xấu.

Đồng thời sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau: Các nội dung doanh thu, chi phí của VAMC thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 23 Nghị định số 53/2013/NĐ-CP, khoản 13 Điều 1 Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 31/3/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC.

Đặc biệt, Dự thảo Thông tư bổ sung Điều 6a: Được thu một số tiền trên số tiền thu hồi khoản nợ xấu và số dư còn lại cuối kỳ của khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Cụ thể, theo Dự thảo Thông tư, VAMC được thu một số tiền theo tỷ lệ do NHNN quy định sau khi thống nhất với bộ tài chính trên số dư nợ mua cuối kỳ của khoản nợ mà VAMC đã mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Bên cạnh đó, VAMC còn được hưởng một số tiền theo một tỷ lệ do NHNN quy định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính trên số tiền thu hồi của khoản nợ xấu được VAMC mua bằng trái phiếu đặc biệt trừ đi số tiền tương ứng VAMC đã thu nêu trên.

Trường hợp khoản thu từ thu hồi nợ nhỏ hơn khoản thu từ mua nợ VAMC đã thu qua các năm, VAMC hoàn trả phần chênh lệch giữa khoản thu từ thu hồi nợ với các khoản đã thu hàng năm từ mua nợ cho TCTD. VAMC hạch toán số tiền hoàn trả cho các TCTD vào chi phí trong năm, TCTD hạch toán tương ứng vào thu nhập (bất thường).

Khi TCTD mua lại khoản nợ xấu từ VAMC theo giá trị ghi sổ số dư nợ gốc và trả lại trái phiếu đặc biệt liên quan đến khoản nợ đó cho VAMC sẽ được VAMC hoàn trả các khoản đã thu hàng năm từ mua nợ cho TCTD. VAMC hạch toán số tiền hoàn trả cho các TCTD vào chi phí trong năm. TCTD hạch toán tương ứng vào thu nhập (bất thường).

Theo Bizlive