Bán nợ xấu cho VAMC, TCTD sẽ không phải trích dự phòng rủi ro ?

NHNN đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC).
Bán nợ xấu cho VAMC, TCTD sẽ không phải trích dự phòng rủi ro ?

Theo NHNN Việt Nam, Dự thảo Thông tư được xây dựng dựa trên các định hướng sau. Thứ nhất là để phù hợp với Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC và Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 31/3/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 53.

Thứ hai, một số quy định của pháp luật hiện hành phù hợp với hoạt động mua, bán, xử lý nợ xấu của VAMC.

Và cuối cùng là để tạo điều kiện thuận lợi cho VAMC và TCTD theo hướng: (i) trao quyền hạn lớn hơn cho VAMC trong quá trình xử lý nợ xấu; (ii) tạo sự chủ động cho TCTD trong việc trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt.

Một trong những sửa đổi bổ sung đáng chú ý của Dự thảo Thông tư là để phù hợp với quy định về phát hành trái phiếu để mua nợ xấu theo giá trị thị trường theo Nghị định 34/2015/NĐ-CP. Theo đó, bên cạnh các quy định về trái phiếu đặc biệt, Dự thảo Thông tư cũng bổ sung các quy định về trái phiếu để mua nợ theo giá trị thị trường, như: Chủ thể, mục đích và nguyên tăc phát hành; điều kiện, điều khoản; Các yếu tố của trái phiếu; Trách nhiệm quản lý, sử dụng trái phiếu...

Cụ thể, mệnh giá trái phiếu có giá trị bằng giá mua, bán của khoản nợ xấu. Đối với khoản nợ xấu được mua, bán là khoản cấp tín dụng hợp vốn, mệnh giá trái phiếu phát hành cho từng tổ chức tín dụng tham gia cấp tín dụng hợp vốn tương ứng với giá mua nợ xấu chia theo tỷ lệ góp vốn của từng TCTD tham gia cấp tín dụng hợp vốn.

Trái phiếu được phát hành bằng VND và là trái phiếu không được chuyển nhượng. Trái phiếu có thể được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử có định danh; hoặc phát hành dưới hình thức chứng chỉ ghi danh. VAMC quyết định hình thức trái phiếu. Trái phiếu phải lưu ký tại NHNN theo quy định của NHNN về lưu ký giấy tờ có giá và được sử dụng trong nghiệp vụ tái cấp vốn với NHNN; được sử dụng để tham gia nghiệp vụ thị trường mở theo quy định của pháp luật.

Trái phiếu có thời hạn tối thiểu 1 năm, được xác định tương ứng với thời gian VAMC dự kiến xử lý được khoản nợ xấu và được gia hạn khi cần thiết. Hệ số rủi ro của trái phiếu là 0%.

Cũng theo Dự thảo Thông tư, TCTD sở hữu trái phiếu không phải trích lập dự phòng rủi ro; được sử dụng trái phiếu, trái phiếu đặc biệt để vay tái cấp vốn tại NHNN theo quy định của NHNN; được sử dụng trái phiếu để tham gia nghiệp vụ thị trường mở.

Dự thảo Thông tư cũng sửa đổi về thời hạn của trái phiếu đặc biệt. Cụ Thể, trái phiếu đặc biệt có thời hạn tối đa 5 năm. Trường hợp phát hành trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu của các TCTD đang thực hiện phương án tái cơ cấu hoặc gặp khó khăn về tài chính thì thời hạn của trái phiếu đặc biệt tối đa không quá 10 năm.

Theo TBNH