Sắp xây dựng ngưỡng an toàn trong vay vốn ODA

Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phươn... phải phản ánh kịp thời, đầy đủ thông tin, số liệu làm căn cứ xác định ngưỡng an toàn vốn vay ODA.

Sắp xây dựng ngưỡng an toàn trong vay vốn ODA

Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước xây dựng ngưỡng an toàn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2016-2020, đảm bảo trong trần nợ công.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương đang sử dụng nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ triển khai đánh giá kết quả thực hiện giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ giai đoạn 2011-2015.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị báo cáo cụ thể giá trị giải ngân các nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi theo từng năm trong giai đoạn 2011 - 2015 theo từng chương trình/dự án gắn với các hiệp định vay; đánh giá các kết quả đạt được từ việc đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài. Trong đó nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và các tồn tại, hạn chế trong huy động, sử dụng và trả nợ nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài. Phân tích các nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch giải ngân nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2016-2020 đảm bảo trong trần nợ công. Kế hoạch phải căn cứ vào kế hoạch giải ngân theo từng chương trình/dự án gắn với các hiệp định vay và tiến độ thực hiện các chương trình/dự án, chi tiết theo từng năm trong giai đoạn 2016-2020; kế hoạch giải ngân phải làm rõ danh mục các chương trình, dự án được đưa vào cân đối ngân sách nhà nước để sử dụng cho đầu tư xây dựng cơ bản, chi sự nghiệp, chương trình, dự án phải vay lại từ nguồn vốn vay của Chính phủ.

Bộ Tài chính còn yêu cầu chỉ đạo các chủ chương trình, dự án khẩn trương rà soát, đánh giá và lập kế hoạch giải ngân sát với tình hình thực tế, gắn với các Hiệp định vay theo từng nhà tài trợ và tổng hợp chung theo từng bộ ngành, địa phương.

Bộ Tài chính cũng lưu ý phải phản ánh kịp thời, đầy đủ thông tin, số liệu làm căn cứ xác định ngưỡng an toàn vốn vay ODA, vay ưu đãi, không ảnh hưởng đến trần nợ công để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo VOV