Ngân hàng không được chia cổ tức cao

Thông tin ghi nhận từ ban lãnh đạo các ngân hàng cổ phần cho thấy, từ năm 2015, các ngân hàng chỉ được thực hiện chi trả cổ tức sau khi có ý kiến của Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng không được chia cổ tức cao

Cụ thể, phương án chi trả cổ tức dự kiến của các ngân hàng sẽ phải gửi về Ngân hàng Nhà nước xem xét, cho ý kiến trước khi triển khai.

Ở một số ngân hàng, tỷ lệ dự kiến chi trả đã được yêu cầu điều chỉnh xuống trên quan điểm của Ngân hàng Nhà nước là đang thực hiện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, yêu cầu các ngân hàng phải có chính sách quản trị rủi ro chặt chẽ. Năm 2015-2016 cũng là năm ngân hàng nhà nước yêu cầu minh bạch số liệu và báo cáo chặt chẽ.

Các thông tin sơ bộ cho biết, nhóm các ngân hàng được chia cổ tức cao nhất dao động quanh 9%/năm. 

Theo ĐTCK