“Lối ra” cho mua bán, xử lý nợ xấu của VAMC?

VietTimes -- Nhiều quy định mới trong thông tư Thông tư số 08/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước được xem là "lối ra" cho việc mua bán, xử lý nợ xấu của VAMC

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

NHNN vừa ban hành Thông tư số 08/TT-NHNN ngày 16/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 6/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung về mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC cho phù hợp với Nghị định số 18/2016 /NĐ-CP ngày 18/3/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2014 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC và thực tiễn hoạt động VAMC.

Theo đó, Thông tư 08 bổ sung quy định về gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt; hồ sơ, trình tự, thủ tục tổ chức tín dụng bán nợ đề nghị gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt.

Ngoài ra, Thông tư này cũng sửa đổi, bổ sung quy định về việc cơ cấu lại khoản nợ, bán nợ xấu của VAMC theo hai trường hợp: nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt và nợ xấu mua theo giá thị trường

Bên cạnh đó, Thông tư 08 cũng bổ sung quy định về việc tổ chức tín dụng bán nợ mua lại khoản nợ xấu khi thanh toán trái phiếu đặc biệt mà tài sản đảm bảo của khoản nợ đó được bảo đảm chung cho nhiều khoản nợ xấu khác đã được bán cho VAMC. Sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với khoản nợ xấu mua theo giá trị thị trường. Bổ sung quy định về việc tổ chức tín dụng xử lý phần chênh lệch giữa giá bán và giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ xấu được VAMC mua theo giá thị trường. Sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý đối với trường hợp trái phiếu đặc biệt đã thực hiện thanh toán mà khoản nợ xấu chưa được thu hồi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng, hợp đồng ủy thác, hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2016

Nhật Minh