Lấy ý kiến 63 tỉnh, thành để sửa Luật Đất đai

VietTimes -- Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thi hành Luật Đất đai để đánh giá thực tế 3 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai, đánh giá tác động của chính sách, pháp luật về đất đai đối với kinh tế-xã hội và môi trường,.. 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 484/QĐ-BTNMT phê duyệt kế hoạch chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. 

Kế hoạch này đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết để làm cơ sở cho việc đề xuất chương trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và những nội dung chính sách đất đai có cơ sở lý luận và thực tiễn, khả thi trên thực tế.

Theo Kế hoạch này, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ gửi văn bản đến UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo Đề cương báo cáo đánh giá 3 năm tổ chức thi hành Luật.

Dự kiến vào tháng 4 và tháng 5, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá thực tế 3 năm tổ chức thi hành Luật tại các tỉnh, thành phố đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam để làm cơ sở cho kế hoạch chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. 

Ngoài việc tổ chức khảo sát đánh giá thực tế, trong quý II, Bộ cũng sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề về một số nội dung định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, gắn với hội thảo chuyên đề trong sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương.

Cùng với đó, Bộ sẽ xây dựng báo cáo đánh giá 3 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai và những định hướng sửa đổi Luật này; báo cáo đánh giá tác động của chính sách, pháp luật về đất đai đối với kinh tế-xã hội và môi trường.

Để tổ chức thực hiện kế hoạch nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thành lập Ban chỉ đạo do lãnh đạo Bộ làm Trưởng ban, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên bao gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ như Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ; Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường; Vụ Khoa học Công nghệ; Vụ Kế hoạch; Vụ Tài chính.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và theo dõi việc chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị theo đúng kế hoạch đề ra.