Dự án BOT “khai man vốn”: Bộ Giao thông nói gì?

Theo Bộ Giao thông vận tải, những hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thanh tra, ngay sau khi có dự thảo và kết luận thanh tra, Bộ đều có văn bản giải trình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Những hợp đồng BOT mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thanh tra,Bộ Giao thông vận tảiđều có văn bản giải trình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Những hợp đồng BOT mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thanh tra,Bộ Giao thông vận tảiđều có văn bản giải trình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh một số nội dung về kết luận của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT. Trong đó, có nội dung về xác định tổng mức đầu tư chưa chính xác gây thiệt hại, lãng phí cho ngân sách Nhà nước. 

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải cho biết, tất cả những dự án BOT mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thanh tra, ngay sau khi có dự thảo và kết luận thanh tra, Bộ đã có văn bản giải trình Bộ Kế hoạch - Đầu tư, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, nhằm làm rõ cách xác định Tổng mức đầu tư cũng như xác định giá trị quyết toán để điều chỉnh thời gian hoàn vốn dự án. 

Cũng theo Bộ Giao thông vận tải, công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư các dự án BOT được lập bởi các đơn vị tư vấn hàng đầu, có năng lực. “Tổng mức đầu tư được duyệt chỉ mới là giá trị đàm phán, xác định thời gian hoàn vốn ban đầu với Nhà đầu tư. Quá trình thực hiện đầu tư, nhằm chuẩn xác giá trị thực tế thực hiện dự án, công tác thẩm tra dự toán được giao cho các đơn vị có năng lực kinh nghiệm như Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng thực hiện”, Bộ Giao thông vận tải cho biết. 

Liên quan đến việc kết luận xác định kinh phí đầu tư một số hạng mục trong tổng mức đầu tư chưa chính xác gây thiệt hại cho ngân sách, Bộ Giao thông vận tải cũng cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ: "Tổng mức đầu tư là chi phí dự tính của dự án, Tổng mức đầu tư là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình". 

Tổng mức đầu tư chỉ là căn cứ ban đầu để dự tính thời gian hoàn vốn, phục vụ đàm phán lựa chọn nhà đầu tư. Thời gian thu phí chính thức được quyết định theo giá trị quyết toán công trình, nên phần kinh phí chênh lệch giữa tổng mức đầu tư và chi phí thực tế đầu tư không phải là thất thoát hoặc lãng phí và càng không thể khai khống tổng mức đầu tư để kéo dài thời gian thu phí. Trong quá trình Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán một số dự án BOT cũng đã ghi nhận nội dung này, không kết luận thất thoát hay gây thiệt hại cho ngân sách. 

“Ngày 28/4/2014, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 4771/BGTVT-TC chủ động đề nghị Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ kiểm toán các dự án BOT, để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại ngay trong quá trình thi công, tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, phòng ngừa, ngăn chặn những sai sót, gây thiệt hại cho Nhà nước trong quá trình thi công công trình và đến nay có 4 dự án đã có thông báo kết luận kiểm toán”, Bộ Giao thông vận tải cho biết.

Yến Nhi theo VnMedia