Điều Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp tàu thủy sang Ban chỉ đạo Tây Bắc

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam sẽ chuyển sang công tác tại Ban chỉ đạo Tây Bắc sau hơn 3 năm tại vị.
Điều Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp tàu thủy sang Ban chỉ đạo Tây Bắc

Theo thông tin từ báo Đầu tư, ông Vũ Anh Tuấn – Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã được sự chấp thuận của bộ chủ quản, Hội đồng quản trị để chuyển công tác sang Ban chỉ đạo Tây Bắc từ cuối tháng này. Hiện chưa rõ, ông Tuấn sẽ nhận chức vụ gì tại Ban chỉ đạo Tây Bắc. Trước đó, ông Nguyễn Cảnh Việt, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cũng chuyển từ Bộ GTVT sang Ban chỉ đạo này (chức danh trước khi chuyển là Phó Trưởng ban Phòng chống lụt bão).

Ông Vũ Anh Tuấn sinh năm 1973, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng được Bộ GTVT bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc SBICừ ngày 1/3/2013.

Dự kiến, người thay thế ông Tuấn nhiều khả năng là ông Ngô Tùng Tâm, Phó Tổng giám đốc SBIC.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng SBIC dưới thời ông Vũ Anh Tuấn làm Tổng giám đốc đã có nhiều chuyển biến khá tích cực. Năm 2015, giá trị sản xuất của Tổng công ty đạt 7.470 tỷ đồng, bằng 103,7% kế hoạch năm 2015. Trong đó, đóng tàu đạt 6.159 tỷ đồng (bằng 109,6% kế hoạch); sửa chữa tàu đạt 465 tỷ đồng (bằng 118,3% kế hoạch); công nghiệp phụ trợ đạt 418 tỷ đồng (bằng 84,7% kế hoạch).

Đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: Cùng với hoạt động đóng mới, sửa chữa tàu và sản xuất công nghiệp phu trợ đạt doanh thu 5.791 tỷ đồng, chi phí thực hiện là 4.797 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh chính là 994 tỷ đồng.

Năm 2015, doanh nghiệp đã tái cơ cấu được 105 đơn vị, bao gồm: Giảm đầu mối 44 đơn vị (giải thể 3 đơn vị; bán, chuyển nhượng 14 đơn vị; thu hồi GPKD 11 đơn vị; rút vốn thương hiệu 01 đơn vị; bàn giao và chuyển giao 01 đơn vị; hình thức khác 14 đơn vị); nộp đơn phá sản 59 đơn vị (hiện đang chờ ý kiến của Tòa án); chuyển đầu tư tài chính 02 đơn vị.

Theo Đầu tư