Vinashin “ôm” hơn 1 tỷ USD tiền nợ của Nhà nước

Vinashin không có khả năng trả nợ 220,73 triệu USD (02 dự án đã được xử lý theo thủ tục phá sản với tổng số dư nợ tương đương 6,19 triệu USD, Vinashin 214,54 triệu USD)...
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Báo cáo kiểm toán năm 2014 vừa được Kiểm toán Nhà nước công bố cho biết, đến 31/12/2013, số dư nợ nước ngoài của Chính phủ tương đương 36.280 triệu USD (763.198 tỷ đồng), tăng 4,92% so với năm 2012; số rút vốn năm 2013 là 109.581 tỷ đồng, số trả nợ 38.752 tỷ đồng. Kết quả kiểm toán cho thấy số liệu theo dõi tại hệ thống DMFAS còn sai sót, chưa đối chiếu đầy đủ với các chủ nợ.

Số dư nợ nước ngoài của 81 dự án được Chính phủ bảo lãnh tương đương 8.960 triệu USD (188.486 tỷ đồng), tăng 23,89% (8.960/7.232 triệu USD) so với năm 2012.

Báo cáo kiểm toán cho biết việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt dự án không sát thực tế, đầu tư không đồng bộ, dự án triển khai chậm, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần, sau đầu tư gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm; một số doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản trị chi phí, rủi ro hối đoái, dòng tiền… dẫn đến việc sử dụng vốn vay chưa hiệu quả, một số dự án gặp khó khăn trong việc trả nợ, Quỹ tích lũy phải ứng trả nợ thay lớn và có nguy cơ biến thành nghĩa vụ trực tiếp của NSNN.

Đối với các khoản vay nước ngoài cho vay lại, dư nợ cho vay lại đối với các khách hàng/dự án vay lại là 12.140,84 triệu USD, trong đó dư nợ các dự án có nợ quá hạn 1.261,66 triệu USD bao gồm 62 dự án với số dư nợ 238,68 triệu USD và Vinashin 1.022,98 triệu USD, chiếm 10,39% tổng dư nợ cho vay lại.

Trong đó các khoản nợ quá hạn chưa thanh toán 310,91 triệu USD gồm 2/62 dự án và Vinashin không có khả năng trả nợ 220,73 triệu USD (02 dự án đã được xử lý theo thủ tục phá sản với tổng số dư nợ tương đương 6,19 triệu USD, Vinashin 214,54 triệu USD); 35/62 dự án phải cơ cấu lại nợ, khoanh nợ hoặc chờ bán tài sản để thu nợ với tổng số dư nợ tương đương 75,68 triệu USD; 25/62 dự án gặp khó khăn, bị chậm tiến độ, xin giãn nợ hoặc đang chờ xử lý với tổng số dư nợ 14,5 triệu USD.

Đến 31/12/2013, số còn phải thu về Quỹ tích lũy đối với số tiền ứng trả nợ thay cho các dự án vay lại 252,7 triệu USD, trong đó Vinashin chiếm 211,4 triệu USD. Theo Bizlive