Vinalines đề xuất nhà nước không nắm cổ phần chi phối khi được cổ phần hóa

Vinalines cũng đề xuất, đối với việc thoái vốn các cảng biển, đề nghị cho phép thực hiện phương án bán theo hình thức trọn lô kèm theo điều kiện về vốn chủ sở hữu tối thiểu không thấp hơn tổng số cổ phần thoái vốn theo giá trị mệnh giá.
Vinalines đề xuất nhà nước không nắm cổ phần chi phối khi được cổ phần hóa

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải ngày 10/3/2015,  trong thời gian qua, Bộ đã phê duyệt chủ trương, phê duyệt phương án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương thoái vốn cho 25 doanh nghiệp với tổng giá trị thoái vốn khoảng 3.683 tỷ đồng theo mệnh giá.

Các doanh nghiệp này bao gồm: Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT, Cienco 8, 11 công ty thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, 04 Công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, 01 công ty thuộc của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, 01 Công ty con của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, 03 công ty thuộc Cienco 6, 03 Công ty con của Vinamotor.

Tại cuộc họp này, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã đề nghị Bộ trưởng chỉ đạo Tổng công ty xây dựng phương án cổ phần hóa, trong đó nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối.

Hiện tại, Bộ GTVT đang thẩm định phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2015.

Bộ cho biết sẽ thực hiện IPO cho 2 doanh nghiệp thuộc Vinalines trong tháng 4/2015 bao gồm Cảng Sài Gòn, Cảng Cam Ranh.

Vinalines cũng đề xuất, đối với các phương án thoái vốn các cảng biển, đề nghị Bộ trưởng cho phép dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện phương án bán theo hình thức trọn lô kèm theo điều kiện về vốn chủ sở hữu tối thiểu không thấp hơn tổng số cổ phần thoái vốn theo giá trị mệnh giá.

Theo Trí Thức Trẻ