Video: 5 ngày đối mặt thử thách thám hiểm hang Sơn Đoòng

Đi bộ 50 km đường rừng, lội qua khoảng 40 con suối và đu dây, leo vách trong hang chỉ là một phần trong hành trình thám hiểm hang động lớn nhất thế giới ở Quảng Bình.
Muốn vào đến hang Sơn Đoòng, du khách phải đi bộ ít nhất là 10 tiếng và thông thường, một người đi thì phải có hai người đi theo trợ giúp.
Muốn vào đến hang Sơn Đoòng, du khách phải đi bộ ít nhất là 10 tiếng và thông thường, một người đi thì phải có hai người đi theo trợ giúp.