Thặng dư vốn khủng, Vingroup dự kiến phát hành thêm 22,5% cho cổ đông hiện hữu

VietTimes -- Vingroup dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữ với tỷ lệ 1000:225 lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần đến thời điểm 31/3/2016, thời gian thực hiện dự kiến vào quý 4/2016.

Vingroup dự kiến phát hành thêm 22,5% cho cổ đông hiện hữu

Vingroup dự kiến phát hành thêm 22,5% cho cổ đông hiện hữu

Theo thông báo từ website của Tập đoàn Vingroup (VIC), HĐQT của VIC có dự thảo trình Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn (lấy ý kiến bằng văn bản) về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thăng dư vốn cho các cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến theo tỷ lệ 1000:225 cho các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách (Mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1000 cổ phần được quyền nhận thêm 225 cổ phần)

Trong đợt hát hành này, dự kiến Vingroup sẽ phát hành thêm khoản 484 triệu cổ phần tương đương giá trị theo mệnh giá 4.844 tỷ đồng

Nguồn vốn thực hiện được Vingroup lấy từ thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến 31/3/2016. Theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán bởi Ernst& Young Việt Nam, thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến 31/3 của Vingroup là 7.305 tỷ đồng.

Thời gian Vingroup dự kiến tăng vốn là vào quý IV năm 2016.

Sau phát hành thêm, tổng số cổ phần dự kiến của Tâp đoàn này là 2.637 triệu cổ phần, tương ứng với tổng vốn điều lệ là 26.377 tỷ đồng. Đáng lưu ý, cổ phần phát hành thêm từ việc phân chia thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.