Sẽ công khai quy chế trả lương tại Viettel

VietTimes -- Chính phủ vừa ban hành nghị định quản lý lao động, tiền lương đối với Viettel giai đoạn 2016 - 2020, áp dụng thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Viettel; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Viettel nắm giữ 100% vốn điều lệ; tổng công ty và công ty do Viettel nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Mức trả lương tại Viettel sẽ không còn là con số bí ẩn (ảnh minh hoạ)
Mức trả lương tại Viettel sẽ không còn là con số bí ẩn (ảnh minh hoạ)

Nghị định yêu cầu các đơn vị nêu trên phải rà soát lại cơ cấu tổ chức, định mức lao động, xác định các vị trí chức danh công việc để đảm bảo tuyển dụng, sử dụng lao động hiệu quả.

Hằng năm, căn cứ vào khối lượng, chất lượng, yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng kế hoạch lao động làm cơ sở tuyển dụng, sử dụng lao động theo quy định, phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện.

Nghị định cũng yêu cầu việc tuyển dụng, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật có liên quan và quy chế của công ty; quý 4 hằng năm, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch lao động làm cơ sở xây dựng kế hoạch lao động cho năm sau; trường hợp tuyển dụng vượt quá kế hoạch, dẫn đến người lao động không có việc làm, phải thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì phải giải quyết đầy đủ chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đáng chú ý, việc phân phối tiền lương tại tập đoàn và các đơn vị thành viên được thực hiện theo nguyên tắc: trích lập quỹ tiền lương dự phòng cho năm sau không vượt quá 17% quỹ tiền lương thực hiện của công ty; xây dựng quy chế trả lương theo vị trí, chức danh công việc, gắn với năng suất lao động, hiệu quả doanh nghiệp, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý doanh nghiệp và người lao động.

Nghị định nêu rõ, quy chế trả lương được xây dựng bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi thực hiện.

Cùng với đó, thực hiện tạm ứng tiền lương, trả lương đối với người quản lý doanh nghiệp, người lao động theo quy định của pháp luật và quy chế trả lương của công ty.