Quảng Nam chuyển 9 đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty cổ phần

VietTimes - Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Nam thành công ty cổ phần đối với 9 đơn vị.
Quảng Nam chuyển 9 đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty cổ phần

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển Ban Quản lý các công trình công cộng, Trung tâm Đăng kiểm thủy bộ Quảng Nam và Trung tâm Kỹ thuật xây dựng thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2016-2017.

Chuyển Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn, Ban Quản lý bến xe và Trung tâm Tư vấn xây dựng thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2017-2018.

Tiếp theo, trong giai đoạn 2018-2019, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, Trung tâm Giống Thủy sản và Trung tâm Giống Nông Lâm nghiệp sẽ được chuyển thành công ty cổ phần.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt phương án cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập trên và triển khai các công việc liên quan theo quy định hiện hành.

Thành lập Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa quyết định thành lập Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai có diện tích 207,8 ha, thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai có chức năng nghiên cứu, ươm tạo, phát triển, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học; đào tạo nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học; ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học; sản xuất và kinh doanh sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Quy chế hoạt động Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định; ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và phát triển Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.

Bên cạnh đó, chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai; chỉ đạo việc đầu tư xây dựng và thực hiện quản lý nhà nước đối với Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.

Đồng thời, thành lập Ban Quản lý và bổ nhiệm Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai; sắp xếp và bố trí nhân lực Ban Quản lý phù hợp trên cơ sở điều chỉnh nhân sự nội bộ, không tăng tổng  biên chế.

X.T