OceanBank có khả năng thua lỗ trong năm 2014?

OceanBank sẽ chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư bên ngoài với giá 10.000 đồng/cổ phần và không chuyển nhượng trong vòng 3 năm.
OceanBank có khả năng thua lỗ trong năm 2014?

Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 vào ngày 25/4 tới.

Theo OceanBank, nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và giá trị thực của vốn điều lệ đáp ứng tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Ngân hàng OceanBank trình cổ đông phương án bổ sung vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phần riêng lẻ.

Số lượng cổ phần phát hành dự kiến đủ số lượng cổ phần để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ đáp ứng tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật.

Đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu (cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 8/4/2015) và các nhà đầu tư bên ngoài có nhu cầu. Số lượng tối đa dưới 100 nhà đầu tư.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần và không chuyển nhượng trong vòng 3 năm.

Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 30 ngày kể từ ngày phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đến thời điểm này, OceanBank chưa công bố báo cáo tài chính quý III và quý IV và rất có thể là OceanBank đã bị lỗ trong năm 2014.

Vì căn cứ vào nội dung trong tờ trình, OceanBank có ghi "Theo điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 quy định về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng: "Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán". OceanBank hiện tại không đáp ứng được điều kiện nêu trên.

Trong khi đó, các năm trước ngân hàng OceanBank đều có lãi.

Về thù lao của lãnh đạo, xét kết quả hoạt động năm 2014 của ngân hàng không đạt kế hoạch, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình cổ đông quyết toán quỹ thù lao và phụ cấp công vụ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 theo số đã thực thi trong năm là 3,885 tỷ đồng.

Năm 2015 ngân hàng đề xuất dự kiến ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm thù lao và chi phí công vụ là 3,664 tỷ đồng, giảm 20% so với quỹ thù lao năm 2014, nếu ngân hàng hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015.

Còn lại, trang web của OceanBank đã không công bố các tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015, báo cáo của ban kiểm soát, báo cáo tài chính kiểm toán...

Theo Bizlive