Người nước ngoài mua bán nhà: chuyển tiền qua ngân hàng hoạt động tại Việt Nam

Hiệp hội Bất động sản TP.Hồ Chí Minh (HoREA) cho biết, Vụ tín dụng Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản trả lời về việc đơn vị này góp ý việc mua nhà của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Người nước ngoài mua bán nhà: chuyển tiền qua ngân hàng hoạt động tại Việt Nam

HoREA đã gửi hai công văn (Công văn số 47/CV-HoREA và 53/CV-HoREA) kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hướng dẫn chuyển khoản tiền mua nhà ở, vay để mua nhà ở và chuyển tiền ra nước ngoài sau khi bán nhà của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Theo hướng dẫn của NHNN, việc tổ chức và cá nhân nước ngoài chuyển khoản tiền mua nhà từ ngân hàng nước ngoài vào Việt Nam và thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài sau khi bán nhà tuân thủ theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và Thông tư của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua hình thức “Mua, thuê mua, nhận, tặng, cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư đầu tư xây dựng nhà ở” quy định tại các điều khoản của Luật Nhà ở thì tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thực hiện thanh toán tiền mua, thuê mua nhà ở thông qua tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam.

Việc chuyển tiền mua nhà ở từ nước ngoài vào Việt Nam và chuyển tiền ra nước ngoài sau khi bán nhà được thực hiện theo các thủ tục quy định tại Thông tư 16/2014/TT-NHNN ngày 1/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước và Nghị định 70/2014/NĐ-CP.

Về việc vay vốn để mua nhà của tổ chức, cá nhân nước ngoài được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 21/12/2001.

Việc cho vay mua nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện theo Quyết định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật có liên quan.

Theo Infonet