Hội chứng giữ mình, né trách nhiệm, chờ thời

Hội chứng giữ mình, né trách nhiệm, chờ thời Analysis

Viettimes -- Do lo lắng về sự mất uy tín trong lãnh đạo, quản lý; do tâm lý “giữ ghế”, “giữ quyền” nên có một thực tế là, càng gần đến các kỳ đại hội Đảng, Hội đồng nhân dân hoặc chỉ đơn giản như cuối năm đánh giá chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức, thì nhiều người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thường chọn giải pháp “giữ mình” và né trách nhiệm.