Khởi động sáp ngân hàng MHB với BIDV

Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) vừa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2015, tổ chức vào ngày 17/4.
Khởi động sáp ngân hàng MHB với BIDV

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) trân trọng vừa có thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Ngân hàng TMCP MHB. Dự kiến thời gian tổ chức đại hội là ngày 17 tháng 4 năm 2015, tại Tp.HCM.

Báo cáo của Ban điều hành trình cổ đông cho biết, về hoạt động tái cơ cấu, đầu năm 2014, MHB đã hoàn tất việc xây dựng đề án tái cơ cấu MHB đến năm 2015 trình Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Theo MHB, từ quý IV/2014, MHB đã phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)  triển khai việc xây dựng đề án sáp nhập MHB và BIDV theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Trong năm 2015, MHB có định hướng phối hợp với BIDV hoàn tất đề án sáp nhập theo chỉ đạo của NHNN.

Theo các báo cáo trình đại hội, MHB nhận thức rõ, trong bối cảnh nợ xấu là vấn đề thách thức hàng đầu đối với hoạt động của ngành ngân hàng, MHB đã quyết liệt xử lý nợ xấu, hỗ trợ đối với các doanh nghiệp tạm thời khó khăn, có khả năng hồi phục sản xuất kinh doanh, từng bước giúp các doanh nghiêp dần ổn định sản xuất có nguồn thu để trả nợ cho ngân hàng. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, MHB đã chủ động trích dự phòng rủi ro, đến cuối năm 2014 tỷ lệ nợ xấu vẫn duy trì ở mức thấp 2,72%.

Năm 2014 tổng tài sản của MHB tăng 17,4% so với 2013 đạt trên 45.000 tỷ đồng; huy động vốn tăng 14,4% đạt hơn 37.000 tỷ; tín dụng tăng trưởng 13,8% với tổng dư nợ hơn 30.600 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của MHB đạt 162 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2013. Tỷ lệ ROA đạt 0,33%; ROE đạt 3,7%; hệ số an toàn vốn CAR đạt 16,95% (cao hơn mức yêu cầu 9% của NHNN).

TheoL VnMedia