Hoàn thiện dự thảo Nghị định về tín dụng đầu tư Nhà nước

VietTimes -- Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc ban hành Nghị định của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.
Hoàn thiện dự thảo Nghị định về tín dụng đầu tư Nhà nước

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Ngân hàng Phát triển Việt Nam khẩn trương tiếp thu các ý kiến của các Bộ, cơ quan và ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp để hoàn thiện lại dự thảo Nghị định về tín dụng đầu tư của Nhà nước trong đó nghiên cứu, bổ sung nội dung về chính sách tín dụng xuất khẩu theo hướng hỗ trợ các dự án đầu tư hoặc doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế và không vi phạm các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Lấy ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan về danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư, trên cơ sở đó tổng hợp, hoàn thiện lại danh mục theo hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, các dự án ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn có điều kiện khó khăn, các dự án mà tư nhân không thực hiện..., bảo đảm đúng đối tượng, không mở rộng quá nhiều và phù hợp với lộ trình phát triển về năng lực tài chính của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Phó Thủ tướng đồng ý nguyên tắc xác định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư dựa trên chi phí huy động vốn và có tính đến yếu tố ưu đãi của tín dụng đầu tư.

Nghiên cứu, quy định cụ thể về nội dung và thẩm quyền trích lập quỹ dự phòng rủi ro của Ngân hàng Phát triển Việt Nam phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng và pháp luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý để Ngân hàng Phát triển Việt Nam xử lý hiệu quả nợ xấu phát sinh trong quá trình hoạt động theo nguyên tắc thị trường.

Hoàn thiện và quy định rõ nội dung bảo đảm tiền vay theo hướng tạo điều kiện tiếp cận vốn tín dụng đầu tư để triển khai hiệu quả dự án đầu tư, nhất là những dự án có quy mô và tổng mức đầu tư lớn. Rà soát các quy định cụ thể về đồng tiền cho vay, bảo đảm phù hợp với quy định của Pháp lệnh ngoại hối và pháp luật có liên quan.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan thẩm định lại dự thảo Nghị định nêu trên trước khi Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát và đánh giá tình hình hoạt động, cơ cấu tổ chức, mạng lưới hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam để đề xuất, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, từng bước thực hiện phân cấp, phân quyền và trách nhiệm cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam gắn với cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát, bảo đảm hoạt động từng bước theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với quy định của WTO; đồng thời sớm tổng kết, đánh giá mô hình hoạt động để kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

X.T