Hà Nội "thúc" hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án theo kế hoạch

VietTimes -- UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, đối với các dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 3/7/2017 thì các dự án chưa hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chưa hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định; thời hạn hoàn thành trong quý I/2018.

Với dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư chủ động lập, trình thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư dự án theo quy định, đảm bảo dự án đủ điều kiện bố trí vốn khởi công giai đoạn 2018-2020.

Đối vói các dự án thuộc danh mục 64 dự án bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 4/12/2017 thì với các dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư chủ động lập, trình thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư dự án theo quy định.

Với dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án đầu tư, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư chủ động lập, trình thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư dự án theo quy định, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn khi thành phố cân đối được nguồn vốn.

Với dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở quản lý chuyên ngành và đơn vị liên quan rà soát tính cấp thiết, thủ tục đầu tư của dự án theo quy định. Đồng thời, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn (từ các nguồn vốn bổ sung của thành phố như tiết kiệm chi thường xuyên, cổ phần hóa, tiền đấu giá nhà chuyên dùng, đấu giá quyền sử dụng đất, tăng thu, thưởng vượt thu hằng năm...); báo cáo UBND thành phố xem xét trình Thường trực HĐND thành phố bố trí vốn triển khai thực hiện khi cân đối được nguồn vốn.