Hà Nội sắp có quy định đấu giá quyền sử dụng đất mới

VietTimes -- UBND TP Hà Nội đã thông báo chấp thuận các đề xuất về dự thảo quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chấp thuận này thể hiện tại Thông báo số 27/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể UBND thành phố về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố thống nhất với đề xuất của Sở TNMT tại Tờ trình số 12357/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 22/12/2016, báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại công văn số 2591/STP-VBPQ ngày 27/12/2016 về ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố

Quy định mới này nhằm thay thế Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND thành phố.

UBND thành phố giao Sở TNMT rà soát, trên cơ sở tình hình thực tiễn về công tác đấu giá quyền sử dụng đất, nắm bắt các quy định của Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực từ 1/7/2017, để bổ sung và hoàn thiện dự thảo quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố trước ngày 8/2/2017.