Hà Nội cử 03 Người đại diện 97,93% vốn điều lệ khi cổ phần hóa Hanel

VietTimes -- Theo đề xuất của Sở Nội vụ, UBND Thành phố vừa chấp thuận chủ trương cử 03 Người đại diện phần vốn nhà nước 188.614.400 cổ phần, tương ứng 1.886.144.000.000 đồng, chiếm 97,93% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Hanel khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Hanel.
Chủ trương cử 03 Người đại diện phần vốn nhà nước khi cổ phần hóa Hanel đã được Hà Nội chấp thuận.
Chủ trương cử 03 Người đại diện phần vốn nhà nước khi cổ phần hóa Hanel đã được Hà Nội chấp thuận.

Cụ thể, ông Nguyễn Quốc Bình, sinh ngày 22/6/1959, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hanel, đại diện quản lý 132.894.000 cổ phần nhà nước, tương ứng 1.328.940.000.000 đồng, chiếm 69% vốn điều lệ; là người phụ trách chung quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Hanel; giới thiệu tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị để bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hanel.

Thời hạn tham gia đại diện phần vốn nhà nước của ông Nguyễn Quốc Bình đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước (Tháng 7/2019).

 Ông Nguyễn Đình Vinh, sinh ngày 25/12/1963, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hanel, đại diện quản lý 34.668.000 cổ phần nhà nước, tương ứng 346.680.000.000 đồng, chiếm 18% vốn điều lệ; giới thiệu tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị để bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hanel.

Thời hạn tham gia đại diện phần vốn nhà nước của ông Nguyễn Đình Vinh theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là 5 (năm) năm.

Bà Bùi Thị Hải Yến, sinh ngày 18/12/1971, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hanel, đại diện quản lý 21.052.400 cổ phần nhà nước, tương ứng 210.524.000.000 đồng, chiếm 10,93% vốn điều lệ; giới thiệu tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị để bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hanel. Thời hạn tham gia đại diện phần vốn nhà nước của bà Bùi Thị Hải Yến theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là 5 (năm) năm.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính và Công ty TNHH một thành viên Hanel thực hiện quy trình cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Hanel khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Hanel đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Về việc này trước đó, UBND Thành phố cũng đã ban hành Quyết định số 5812/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Hanel.

Theo đó, tổng số vốn điều lệ của công ty là 1.926 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu là 192.600.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó, cổ phần nhà nước là 55.854.000 cổ phần, chiếm 29% vốn điều lệ.

Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 117.486.000 cổ phần, chiếm 61% vốn điều lệ; Cổ phần bán đấu giá công khai là 19.134.200 cổ phần, chiếm 9,94% vốn điều lệ...