Được dùng ngân quỹ nhà nước nhàn rỗi gửi ngân hàng

Ưu tiên gửi tại ngân hàng thương mại có tính an toàn cao, khả năng thanh khoản tốt và có mức lãi suất cao ...

Tiền ngân sách nhà nước nhàn rỗi được ưu tiên gủi tại các ngân hàng có tính an toàn cao

Tiền ngân sách nhà nước nhàn rỗi được ưu tiên gủi tại các ngân hàng có tính an toàn cao

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước, trong đó có quy định sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi.

Theo đó, ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi được sử dụng theo thứ tự: tạm ứng cho ngân sách trung ương, tạm ứng cho ngân sách cấp tỉnh; gửi có kỳ hạn các khoản ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại có mức độ an toàn cao theo xếp hạng của Ngân hàng Nhà nước; trong đó, ưu tiên gửi tại ngân hàng thương mại có tính an toàn cao hơn, khả năng thanh khoản tốt và có mức lãi suất cao hơn…

Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước quyết định đối với các khoản sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi gửi tại ngân hàng thương mại hoặc mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ.

Theo NLĐ