Doanh thu bất động sản tăng, IJC lãi 33 tỷ quý I

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế quý I của IJC lần lượt tăng 66% và 79% so với quý I/2014.
Doanh thu bất động sản tăng, IJC lãi 33 tỷ quý I

Theo báo cáo tài chính của CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (mã IJC), doanh thu thuần quý I công ty đạt 141,8 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ 2014. 

Trong đó doanh thu hoạt động thu phí tăng 5%, doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 253%.

Lợi nhuận gộp đạt 66,3 tỷ đồng, tăng 49%. 

Kỳ này chi phí tài chính và chi phí bán hàng của IJC lần lượt tăng 22% và 15%. Đồng thời thuế thu nhập doanh nghiệp cũng tăng lên 7,1 tỷ đồng do năm nay, dự án 1 thu phí quốc lộ 13 đã hết thời gian được hưởng ưu đãi về thuế.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý I đạt 33,8 tỷ đồng, tăng 79% so với kết quả quý I/2014. 

So với kế hoạch 253 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2015, IJC đã hoàn thành được 13%.

Tổng tài sản IJC tính đến 31/3/2015 ở mức 6.747 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm 4.001 tỷ đồng, các khoản phải thu chiếm 991,8 tỷ đồng. 

Giá trị hàng tồn kho của IJC chủ yếu đến từ chi phí dở dang của các công trình. Trong đó công trình Khu đô thị Đông Đô Đại Phố có số dư cuối quý I là 2.146 tỷ đồng, phần lớn phản ánh chi phí chuyển quyền sử dụng đất.                         

Theo: BizLive