Điều chỉnh dự án đầu tư KCN Becamex - Bình Phước

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước.
Tổng mức đầu tư dự án là hơn 3.753 tỷ đồng.
Tổng mức đầu tư dự án là hơn 3.753 tỷ đồng.

Cụ thể, đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp với quy mô 2.448 ha tại xã Minh Thành, Thành Tâm và thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với tổng vốn đầu tư của dự án là 3.753,43 tỷ đồng.

Việc đầu tư được thực hiện thành 04 giai đoạn. Ở giai đoạn 1 (2015-2020), giai đoạn 2 (2020-2025) và giai đoạn 3 (2025-2030), mỗi giai đoạn thực hiện 30% tổng diện tích đất công nghiệp, đất kho tàng, bến bãi, đất khu hành chính dịch vụ (563 ha). Đến giai đoạn 4 (2030-2035) thực hiện nốt 10% tổng diện tích đất công nghiệp, đất kho tàng, bến bãi, đất khu hành chính dịch vụ (187 ha).

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án theo ý kiến của các Bộ, ngành; tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện việc ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư và Điều 27 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Đồng thời chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Bình Phước điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước thực hiện dự án đầu tư Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, trong đó quy định cụ thể tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng triển khai của nhà đầu tư và ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành. Các cổ đông của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ góp vốn theo cam kết.

Bên cạnh đó chỉ đạo các cơ quan có liên quan, phối hợp với chủ đầu tư triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong Khu công nghiệp, trong đó có vấn đề nhà ở cho người lao động; quy hoạch sử dụng đất (điều chỉnh) đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020).