ĐHCĐ Tập đoàn Đại Dương: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm

Ông Hà Văn Thắm đã bị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT tại công ty con là CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương. Tại Tập đoàn Đại Dương, ông Thắm vẫn chưa có quyết định miễn nhiệm khỏi chức danh này.
ĐHCĐ Tập đoàn Đại Dương: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm

Sáng nay, ngày 28/7/2015, sau 2 lần tổ chức bất thành, ĐHCĐ thường niên 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) đã được tổ chức lần 3 với tỷ lệ cổ đông tham dự không cải thiện nhiều so với 2 lần trước - 10,78 % với sự tham gia của 77 cổ đông/người được ủy quyền. Tuy nhiên, do tổ chức lần 3, ĐHCĐ thường niên của OGC vẫn được tiến hành mà không phụ thuộc vào tỷ lệ tham dự.

Năm 2014, OGC lỗ 2.520 tỷ đồng sau thuế, cổ đông công ty mẹ lỗ hơn 2.200 tỷ đồng. Cụ thể các khoản lãi/lỗ năm 2014 đến từ các lĩnh vực như sau:

Cơ cấu doanh thu, Lợi nhuận/lỗ của OGC năm 2014

Kết quả kinh doanh “bi đát” năm 2014 không ngăn việc OGC đặt kế hoạch năm 2015 tương đối lạc quan với chỉ tiêu Tổng doanh thu và LNTT lần lượt đạt 2.300 tỷ đồng và 570 tỷ đồng – bằng con số kế hoạch đã đưa ra trong cuộc họp lần 1.

Bên cạnh những tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2014, ké hoạch năm 2015, một nội dung quan trọng sẽ được OGC đưa ra bàn thảo ngày hôm nay là việc miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT đối với ông Hà Văn Thắm. Ông Thắm bị tạm giam phục vụ điều tra từ 24/10/2014. Từ đó đến nay, ông Thắm hoàn toàn không tham gia vào công tác quản lý, điều hành công ty. Ông Hà Văn Thắm đã bị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT tại công ty con là CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương. Tại Tập đoàn Đại Dương, ông Thắm vẫn chưa có quyết định miễn nhiệm khỏi chức danh này.

Theo Trí thức trẻ