Công khai tài chính Nhà nước trên internet

VietTimes -- Bộ Tài chính sẽ công khai, minh bạch thông tin về tài sản, thu nhập, kết quả hoạt động, nợ công... của các đơn vị Nhà nước trên mạng internet.
Bộ Tài chính tiến hành công khai, minh bạch thông tin lên mạng internet- (Ảnh minh họa).
Bộ Tài chính tiến hành công khai, minh bạch thông tin lên mạng internet- (Ảnh minh họa).

Trong dự thảo Nghị định về báo cáo tài chính Nhà nước được Bộ Tài chính vừa công bố, thì Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ lập báo cáo tài chính Nhà nước để công khai thông tin lên cổng thông tin điện tử của tỉnh và Bộ Tài chính.

Cụ thể, với UBND các tỉnh sẽ công khai các thông tin lên cổng thông tin điện tử của tỉnh, bao gồm: tình hình tài sản Nhà nước; nợ chính quyền địa phương, các khoản phải trả khác của Nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính Nhà nước; tình hình lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính Nhà nước.

Với Bộ Tài chính thì công khai các thông tin như: tình hình tài sản nhà nước; nợ công và các khoản phải trả khác của Nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính Nhà nước; tình hình lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính Nhà nước lên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, theo dự thảo Nghị định lần này thì việc lập báo cáo tài chính Nhà nước sẽ giúp cung cấp thông tin kinh tế, tài chính để làm căn cứ để phân tích khả năng tài chính Nhà nước trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương, đánh giá hiệu quả chi tiêu công và hiệu quả thực hiện các cơ chế, chính sách về kinh tế, tài chính, ngân sách.