Cả nước có 105.125 DN đăng ký thành lập mới trong 10 tháng đầu năm 2017

VietTimes -- Tính chung 10 tháng năm nay, cả nước có 105.125 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.021,9 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% về số DN và tăng 43,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 25,5%.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố cho biết, trong tháng 10, cả nước có 11.158 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 119,2 nghìn tỷ đồng, tăng 29,6% về số doanh nghiệp và tăng 48% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Vốn đăng ký bình quân một DN đạt 10,7 tỷ đồng, tăng 14,2%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các DN thành lập mới là gần 90 nghìn người, tăng 40,5%.

Trong tháng, cả nước còn có 1.329 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 31,7% so với tháng trước. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động là 4.043 doanh nghiệp, gồm: 2.550 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 1.493 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể; doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.058 doanh nghiệp, tăng 7,7%.

Tính chung 10 tháng năm nay, cả nước có 105.125 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.021,9 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% về số DN và tăng 43,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 25,5%.

Nếu tính cả 1.414,5 nghìn tỷ đồng của hơn 29,5 nghìn lượt  DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2017 là hơn 2.436 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 22.765 DN quay trở lại hoạt động, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 10 tháng lên gần 128 nghìn DN. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong 10 tháng là 976,4 nghìn người, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, bên cạnh sự tăng trưởng số doanh nghiệp thành lập mới cả về chất và lượng, số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động trong tháng 10 là  4.043 DN, gồm: 2.550 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 1.493 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể; doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.058 doanh nghiệp, tăng 7,7%.

Tính chung số DN hoàn tất thủ tục giải thể từ đầu năm đến 15/10/ 2017 là 9.794 DN, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 8.979 DN có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,7%.

Số DN tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng là 52.782 DN, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 19.619 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 11,6% và 33.163 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 0,1%.

Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 8.301 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 42,3%); 6.221 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 31,7%); 3.370 công ty cổ phần (chiếm 17,2%); 1.724 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 8,8%) và 3 công ty hợp danh. Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 14.690 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 44,3%); 9.648 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,1%); 6.459 công ty cổ phần (chiếm 19,5%) và 2.365 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 7,1%).