Ai là người đại diện quản lý vốn Sabeco tại Sabeco Hanoi?

VietTimes -- Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco; Mã: SAB) vừa ban hành Nghị quyết về việc cử người đại diện quản lý vốn Sabeco tại CTCP Bia Sài Gòn Hà Nội (Sabeco Hanoi).

Tính đến 30/06/2017, Sabeco đang nắm giữ 52% vốn điều lệ Sabeco Hanoi, tương ứng với 93,8 tỷ đồng. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Tính đến 30/06/2017, Sabeco đang nắm giữ 52% vốn điều lệ Sabeco Hanoi, tương ứng với 93,8 tỷ đồng. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Nghị quyết mang số hiệu 96/2017/NQ-HĐQT, ban hành ngày 10/8/2017 và được ký bởi Chủ tịch HĐQT Võ Thanh Hà.

Theo Nghị quyết này, HĐQT Sabeco đã quyết nghị thông qua việc cử Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại Sabeco Hanoi như đề nghị của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tại nội dung Tờ trình số 471/2017/TTr-CT.HĐQT ngày 07/8/2017.

Ai là người đại diện quản lý vốn Sabeco tại Sabeco Hanoi? ảnh 1

Tuy nhiên, nhân sự được Chủ tịch HĐQT Sabeco đề nghị cụ thể là ai hay nội dung tờ trình số 471/2017/TTr-CT.HĐQT ra sao thì không thấy Nghị quyết đề cập.

Ông Nguyễn Minh An, sinh năm 1973, có bằng thạc sỹ Quản trị kinh doanh, là một trong ba nhân sự được đưa về làm Phó Tổng giám đốc Sabeco hồi cuối năm 2014, cùng đợt với ông Vũ Quang Hải – con trai cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng.  Ngày 19/1/2017, HĐQT Sabeco đã cử ông An thay thế ông Hải làm người đại diện quản lý vốn tại CTCP Bia Sài Gòn – Khánh Hòa.

Chỉ biết, theo thông tin trong công văn số 966/BSG-PQHCĐ về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử mà Sabeco gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và SGDCK TP.HCM, thì nhân sự được cử làm người đại diện vốn góp Sabeco tại Sabeco Hanoi là ông Nguyễn Minh An – Phó Tổng Giám đốc Sacbeco.

Công văn cho hay, ngày bắt đầu tham gia gia quản lý vốn của ông An là 17/04/2017; Còn ngày kết thúc tham gia quản lý vốn là 10/8/2017.

Thời điểm ông An kết thúc tham gia quản lý vốn trùng với ngày HĐQT Sabeco ban hành Nghị quyết số 96/2017/NQ-HĐQT, nên có thể hiểu rằng, Nghị quyết này có ý nghĩa kết thúc vai trò đại diện quản lý vốn Sabeco tại Sabeco Hanoi của ông An.

Vậy sau ngày 10/8/2017, ai sẽ là người thay ông An giữ vai trò đại diện quản lý vốn Sabeco tại Sabeco Hanoi (?).

Ai là người đại diện quản lý vốn Sabeco tại Sabeco Hanoi? ảnh 2Trích công văn số công văn số 966/BSG-PQHCĐ.

Theo báo cáo tài chính mới nhất của Sabeco, tính đến 30/06/2017, Sabeco đang nắm giữ 52% vốn điều lệ Sabeco Hanoi, tương ứng với 93,8 tỷ đồng.

Nghị quyết số 96/2017/NQ-HĐQT có hiệu lực từ ngày ký, đồng thời nêu rõ: “Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của Sabeco, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ”.

Mới đây, ngày 08/08/2017, Sabeco đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017.

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với ông Lê Hồng Xanh, miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đỗ Việt Trung. Đồng thời, thông qua việc bầu bổ sung ông Lý Minh Hoàng tham gia Ban Kiểm soát Sabeco.

Đại hội cũng thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017.

Theo kế hoạch, quỹ tiền liên cho 4 thành viên chuyên trách trong năm 2017 là 4,667 tỷ đồng và quỹ tiền thưởng là 0,583 tỷ đồng. Tương mức, lương và thưởng bình quân cho mỗi thành viên chuyên trách là 1.312,5 triệu đồng/người/năm.

Trong khi, quỹ thù lao cho 6 thành viên kiêm nhiệm là 1,4256 tỷ đồng, tương ứng đạt 237,6 triệu đồng/người/năm./.