Infographic Tổng quan chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam

Các con số thống kê đưa ra cái nhìn tổng quan về nguồn nhân lực tại Việt Nam. Có thể dễ dàng thấy được, số lượng người lạo động tại Việt Nam là rất lớn nhưng chất lượng còn chưa cao.

Theo Vietnam+