Sacombank lại xin chủ trương sáp nhập với NH Phương Nam

Ban điều hành Ngân hàng Sacombank tiếp tục trình đại hội đồng cổ đông tái xác nhận chủ trương sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào Sacombank trong năm 2015, sau khi tờ trình này đã được thông qua vào đại hội năm ngoái.
Đại hội đồng cổ đông của Sacombank sáng 21-4, tại TPHCM.
Đại hội đồng cổ đông của Sacombank sáng 21-4, tại TPHCM.

Ban điều hành Sacombank đề nghị cổ đông tiếp tục chấp thuận ủy quyền cho hội đồng quản trị (HĐQT) triển khai nghiên cứu xây dựng đề án khả thi và thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép cơ quan chức năng cũng như quyết định các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập. Sau khi Đề án được các cơ quan chức năng chấp thuận nguyên tắc, HĐQT sẽ trình đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Sở dĩ Sacombank phải làm động thái này là do đề án sáp nhập của hai ngân hàng vẫn chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Về nhân sự, Trưởng ban kiểm soát ngân hàng, ông Nguyễn Tấn Thành, xin từ nhiệm từ ngày 15-4 vì lý do cá nhân. Ông Thành là người gắn bó với Sacombank từ những ngày đầu thành lập và trải qua các chức vụ lãnh đạo quan trọng tại ngân hàng. Ba thành viên còn lại của Ban kiểm soát vẫn đảm bảo số lượng theo quy định nên cổ đông không phải bầu thêm thành viên mới vào Ban kiểm soát, ba thành viên hiện nay gồm: ông Nguyễn Vạn Lý, ông Lê Văn Tòng và bà Nguyễn Thị Thanh Mai.

Đại hội đồng cổ đông cũng được xin ý kiến về việc thành lập công ty tài chính với vốn điều lệ dự kiến 500 tỉ đồng; thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ dưới hình thức liên doanh với đối tác nước ngoài với vốn góp dự kiến 500 tỉ đồng hoặc mua lại hoặc thành lập mới công ty bảo hiểm phi nhân thọ dự kiến vốn đầu tư 300 tỉ đồng.

Báo cáo hợp nhất của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) tại Đại hội đồng cổ đông diễn ra sáng nay 21-4 cho thấy, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong năm 2014 đạt 2.826 tỉ đồng, giảm 4,5% so với năm 2013, chỉ đạt 95% kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông 2014 thông qua.

Các chỉ số tài chính cơ bản của ngân hàng được công bố cho thấy không có sự cải thiện nhiều so với năm trước: Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 13,21%, lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROA) đạt 1,31%, lợi nhuận trên một cổ phần (EPS) là 1.931 đồng. Tỷ lệ an toàn vốn CAR của ngân hàng là 9,87%; tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 27% và tỷ lệ đầu tư tài sản cố định 42,24% vào cuối năm 2014.

Tính đến hết năm 2014, nợ quá hạn của ngân hàng mẹ là 1.980 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 1,57%. Nợ xấu là 1.488 tỉ đồng chiếm 1,18% (giảm 105 tỉ đồng so với đầu năm). Tổng tài sản của Sacombank đạt 188.678 tỉ đồng, tăng 17,8% so với đầu năm. Nguồn vốn huy động đạt 167.898 tỉ đồng, tăng 19,3% so đầu năm, dư nợ tín dụng tăng 18,3% so với đầu năm, đạt hơn 130 nghìn tỉ đồng.

Năm 2015, Hội đồng quản trị ngân hàng đề nghị đại hội đồng cổ đông thông qua phương án kinh doanh với chỉ tiêu tổng dư nợ tăng 11%, lợi nhuận trước thuế 3.000 tỉ đồng (xê dịch 10% tùy tình hình), nợ xấu dưới 2,5% và cổ tức khoảng 8-10% (không nói rõ bằng tiền mặt hay cổ phiếu). Tổng tài sản đặt ra trong năm 2015 tăng 14%, vốn chủ sở hữu tăng 12% trong đó vốn điều lệ tăng 19,5%, tổng huy động tăng 14% và CAR trên 9%.

Ngân hàng cũng đề nghị đại hội thông qua dự kiến kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 12.425 tỉ đồng (31-12-2014) lên mức 14.852 tỉ đồng vào cuối 2015 từ nguồn chi trả cổ tức của hai năm 2014 và 2013, chi trả cổ phiếu thưởng.

Về cổ tức, hội đồng quản trị đưa ra phương án chia cổ tức của năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12% vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu, trong đó đề nghị sử dụng 100 triệu cổ phiếu quỹ và một phần thặng dư vốn cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu trong năm 2015 theo tỷ lệ 10%. Tức là, cổ đông sở hữu một cổ phần thì được nhận một quyền chia cổ phiếu quỹ và cổ phiếu thưởng. Cứ 100 quyền thì được nhận 10 cổ phiếu quỹ và cổ phiếu thưởng.

Theo TBKTSG