Mục tiêu 5 doanh nghiệp công nghệ số của Khánh Hòa vào năm 2025

VietTimes – Khánh Hòa đặt mục tiêu năm 2025 sẽ có 5 doanh nghiệp công nghệ số và 10 doanh nghiệp vào năm 2030.

UBND tỉnh Khánh Hòa mới ban hành kế hoạch số 5808/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Khánh Hòa đặt mục tiêu đưa ngành công nghệ số trên địa bàn tỉnh trở thành một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh bền vững, phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 5 doanh nghiệp công nghệ số.

Trong đó, có ít nhất 2 doanh nghiệp công nghệ số phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin trọng điểm phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh được đưa vào ứng dụng thực tế tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 10 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó, có ít nhất 5 doanh nghiệp làm chủ công nghệ, cung cấp các sản phẩm, giải pháp phần mềm.

Kế hoạch cũng định hướng triển khai tập trung xây dựng, phát triển các nhóm doanh nghiệp công nghệ thông tin, các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng khuyến khích các doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ số, đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi, ứng dụng thành tựu công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp về chính sách, phát triển doanh nghiệp và công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về mục tiêu, vai trò quan trọng của doanh nghiệp công nghệ số, tạo sự đồng thuận, quan tâm đối với doanh nghiệp công nghệ số./.