Độc lập, tự chủ và tự vệ

Độc lập, tự chủ và tự vệ

VietTimes – Độc lập về chính trị, tự chủ về kinh tế và tự vệ về quốc phòng (hay còn gọi là học thuyết Chủ thể) là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Lao động Triều Tiên. Theo các nhà lãnh đạo Triều Tiên, học thuyết này do Chủ tịch Kim Nhật Thành nêu ra từ năm 1955 là sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác Lê-nin vào điều kiện cụ thể của Triều Tiên.