Hà Nội thành lập Tổ công tác đôn đốc các nguồn thu từ đất

VietTimes -- UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đôn đốc các nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản, quỹ nhà chuyên dùng; thu tiền sử dụng đất và thu từ cổ phần hóa DNNN trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo quyết định, Ông Nguyễn Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội - Tổ trưởng; Ông Lê Tuấn Định, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Tổ phó; Ông Trần Đức Hoạt, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tổ phó; Ông Mai Sơn, Phó Cục Trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội - Tổ phó.

Tổ công tác có nhiệm vụ lập, phê duyệt Kế hoạch chi tiết công tác thu các nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất của các dự án được giao đất, đấu giá quyền khai thác khoáng sản, bán đấu giá quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước, thu từ cổ phần hóa và tổ chức thực hiện.

Báo cáo kịp thời UBND Thành phố các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để huy động số thu từ các nguồn nêu trên; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu sự phân công của Tổ trưởng và chịu trách nhiệm đối với các nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành mình; Tổ công tác sử dụng con dấu của Sở Tài chính Hà Nội; tự giải thể khi kết thúc năm ngân sách 2017.