Hà Nội lập Tổ liên ngành giải quyết thủ tục cho Nhà đầu tư

VietTimes -- Tổ Công tác liên ngành TP. Hà Nội được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương cho Nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án; quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt đề xuất dự án và giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đối với một số loại dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tổ Công tác liên ngành TP. Hà Nội được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương cho Nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án.

Tổ Công tác liên ngành TP. Hà Nội được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương cho Nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3365/QĐ-UBND thành lập Tổ Công tác liên ngành TP.

Theo đó, Tổ công tác do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng; Các thành viên gồm: Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Chánh văn phòng UBND TP.

Trường hợp dự án đầu tư do Sở Xây dựng chủ trì xem xét thì Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì thực hiện, thay Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ngoài ra, còn có các thành viên làm việc không thường xuyên gồm: Giám đốc các Sở chuyên ngành, Ban quản lý các dự án thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có dự án) được mời tham gia từng dự án cụ thể có liên quan theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chánh Văn phòng UBND TP thừa lệnh Chủ tịch UBND TP có văn bản thông báo chỉ đạo các thành viên không thường xuyên tham gia Tổ Công tác.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức thẩm định, đề xuất cho Nhà đầu tư nghiên cứu dự án, chủ trương đầu tư, đề xuất dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố làm cơ sở để trình cấp có thẩm quyền chỉ đạo triển khai thực hiện dự án, quyết định phê duyệt dự án các dự án thuộc phạm vi được phân công;

Nghiên cứu, tham mưu cho UBND TP ban hành cơ chế thực hiện các dự án thuộc phạm vi được phân công đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; Đôn đốc, triển khai thực hiện các dự án; giải quyết, đề xuất giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án.

Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành đã được giao, các thành viên Tổ công tác có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành.

Tổ công tác liên ngành của TP có trách nhiệm xây dựng trình UBND TP ban hành quy trình giải quyết hồ sơ, quy chế hoạt động của Tổ Công tác liên ngành và Tổ chuyên viên giúp việc; Các thành viên Tổ công tác liên ngành hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành phân công nhiệm vụ cho các thành viên.