Chi 44.800 tỷ đồng để trả nợ và viện trợ

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2015 ước tính đạt 262,3 nghìn tỷ đồng, bằng 28,8% dự toán năm.

Chi 44.800 tỷ đồng để trả nợ và viện trợ

Trong đó, thu nội địa đạt 196,9 nghìn tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 20 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất - nhập khẩu đạt 44,4 nghìn tỷ đồng.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 64,6 nghìn tỷ đồng, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 42,4 nghìn tỷ đồng, thu thuế công - thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 38,2 nghìn tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân đạt 18,4 nghìn tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường đạt 3,4 nghìn tỷ đồng và thu tiền sử dụng đất đạt 14,3 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2015 ước tính đạt 311,8 nghìn tỷ đồng, bằng 27,2% dự toán năm.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 50,4 nghìn tỷ đồng (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 49 nghìn tỷ đồng), chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 216,6 nghìn tỷ đồng. Riêng chi trả nợ và viện trợ đạt 44,8 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, bội chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến 15/4/2015 là 48,9 nghìn tỷ đồng.

Theo TBKTVN