Chấp thuận cho UOB thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

VietTimes -- Ngày 19/7/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 5646/NHNN-TTGSNH chấp thuận về nguyên tắc Ngân hàng United Overseas Bank Limited (UOB) thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.
Với sự chấp thuận về mặt nguyên tắc của NHNN, UOB sẽ sớm triển khai tại Việt Nam. (Ảnh: Internet)
Với sự chấp thuận về mặt nguyên tắc của NHNN, UOB sẽ sớm triển khai tại Việt Nam. (Ảnh: Internet)

Cụ thể, sau khi xem xét đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam của Ngân hàng UOB, NHNN chấp thuận về nguyên tắc Ngân hàng UOB thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam (UOB Việt Nam).

Cũng tại văn bản này, NHNN chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của UOB Việt Nam.

Văn bản nêu rõ, để được xem xét, cấp Giấy phép thành lập và hoạt động UOB Việt Nam, yêu cầu Ngân hàng UOB tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định và hướng dẫn của NHNN để trình Thống đốc NHNN xem xét, quyết định việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động UOB Việt Nam.

Cũng trong ngày 19/7/2017, NHNN có văn bản số 5647/NHNN-TTGSNH chấp thuận chủ trương cho phép UOB được thành lập 01 chi nhánh trực thuộc trên cơ sở tiếp quản (tiếp nhận tài sản, công nợ và đóng cửa) chi nhánh ngân hàng nước ngoài hiện nay của Ngân hàng UOB tại thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi được NHNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động UOB Việt Nam.

Trước đó, ngày 17/7/2017, Thống đốc đã ban hành Quyết định số 472/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của một tổ chức tín dụng nước ngoài khác, là Ngân hàng BANK OF CHINA - HOCHIMINH CITY BRANCH.

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc bổ sung hoạt động “Mua nợ” vào nội dung hoạt động ghi tại Điều III Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 21/NH-GP ngày 24/7/1995 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng BANK OF CHINA - HOCHIMINH CITY BRANCH.

Khi triển khai thực hiện nội dung hoạt động nêu trên, Ngân hàng Ngân hàng BANK OF CHINA - HOCHIMINH CITY BRANCH có trách nhiệm thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 08/2015/TT-NHNN ngày 30/6/3015).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 21/NH-GP ngày 24/7/1995 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng BANK OF CHINA - HOCHIMINH CITY BRANCH.

Cũng trong ngày 17/7/2017, NHNN đã có văn bản số 5612/NHNN-TTGSNH về việc xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ của một tổ chức tín dụng nội địa, là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

Theo đó, NHNN xác nhận việc đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Tiên Phong tại văn bản số 30/2017/TPB.HĐQT ngày 6/7/2017, được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2017 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đảm bảo không được trái với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác có liên quan.

Trường hợp Điều lệ có các nội dung trái với quy định của pháp luật, Ngân hàng TMCP Tiên Phong có trách nhiệm kịp thời sửa đổi, bổ sung các điều, khoản này đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong phải được đăng ký tại NHNN trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền của Ngân hàng TMCP Tiên Phong thông qua./.