VNR: Thông qua nguyên tắc tái cấu trúc mô hình quản trị

VietTimes -- HĐQT của VINARE liên tiếp có Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017, thông qua nguyên tắc tái cấu trúc mô hình quản trị công ty và bổ nhiệm nhân sự. Đáng chú ý, VNR đang có hơn 3.300 tỷ đồng đầu tư tài chính (tổng tài sản đạt 6.586 tỷ đồng) tại ngày 30/09/2017. 
Nguồn: VNR
Nguồn: VNR

Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam – VINARE (HNX: VNR) vừa công bố thông tin về Nghị quyết cuộc họp lần thứ XI, nhiệm kỳ III của HĐQT số 16/2017/QĐ-HĐQT ngày 15/11/2017.

Theo đó, HĐQT đã ghi nhận kết quả kinh doanh 9 tháng 2017 của VNR. Lũy kế 9T/2017, VNR đat đạt được 1.232,85 tỷ doanh thu, hoàn thành 92,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9T/2017 đạt 234,84 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

Trước đó một ngày (14/11/2017) HĐQT cũng đã nhất trí thông qua và trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017 của VINARE. ­­­Cụ thể, kế hoạch doanh thu phí nhận năm 2017 được điều chỉnh giảm 7,63%, xuống mức 1.635 tỷ đồng; Kế hoạch lợi nhuận được điều chỉnh tăng 2,5%, lên mức 285 tỷ đồng.

VNR: Thông qua nguyên tắc tái cấu trúc mô hình quản trị ảnh 1VNR điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2017 (Nguồn: VNR)

Cũng trong Nghị quyết cuộc họp lần thứ XI, HĐQT công ty VINARE cũng đã đồng ý về mặt nguyên tắc chủ trương tái cấu trúc mô hình quản trị công ty và giao Tổng giám đốc (TGĐ) chuẩn bị các công việc cần thiết. Bên cạnh đó, HĐQT cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Châu, Giám đốc ban Nhân sự - Tổng hợp, giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty.

Hơn 3.300 tỷ đồng đầu tư tài chính

Ngày 25/4/2017, theo kết quả Phiên họp HĐQT lần thứ IX, nhiệm kỳ III, HĐQT của VNR đã đồng ý về mặt nguyên tắc các đề xuất của TGĐ về chủ trương nắm giữ hoặc thoái vốn đối với từng khoản đầu tư trong danh mục đầu tư tại doanh nghiệp khác của VINARE.

Điều kiện thoái vốn là giá trị giao dịch không thấp hơn giá trị sổ sách tại ngày báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán và không thấp hơn mệnh giá gốc (10.000 đồng/cổ phiếu).

Theo báo cáo tài chính quý III/2017, tổng tài sản của VNR đạt 6.586 tỷ đồng.

Trong đó, VNR ghi nhận 2.202 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn, chủ yếu là các khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn ngắn đạt 2.192 tỷ đồng.

Khoản mục đầu tư tài chính dài hạn đạt 1.100 tỷ đồng. Các khoản đầu tư vào công ty con là Công ty VinareInvest, đạt 60 tỷ đồng (chiếm 63,88% giá trị của Công ty con); Đầu tư vào công ty liên kết là Công ty bảo hiểm Samsung Vina – SVI, đạt 125 tỷ (25% vốn điều lệ).

Chiếm tỷ trọng lớn trong khoản mục Đầu tư tài chính dài hạn là Các khoản đầu tư dài hạn khác đạt 915 tỷ đồng, chủ yếu bao gồm: Góp vốn cổ phần đạt 473 tỷ đồng (danh mục góp vốn: CTCP bảo hiểm PJICO, CTCP bảo hiểm PTI, KS Sài Gòn – Hạ Long, Bảo hiểm Toàn Cầu, Bảo hiểm Phú Hưng, Bảo hiểm ABIC, CTCK Đại Nam, Bảo hiểm Hùng Vương, Ngân hàng Tiên Phong); Trái phiếu dài hạn đạt 160 tỷ đồng; Ủy thác đầu tư đạt 206 tỷ đồng (khoản đầu tư ủy thác thông qua các công ty quản lý quỹ ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt và công ty quản lý quỹ SSI).

Được biết, cơ cấu cổ đông của VNR tại ngày 30/09/2017 bao gồm: SCIC (Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước) chiếm 40,36%; Tập đoàn Tái bảo hiểm Swiss Re chiếm 25% và cổ đông khác chiếm 34,64%.