Tiếp tục thí điểm bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container tại cảng Cái Mép-Thị Vải

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5/2015 vừa được ban hành.

Tiếp tục thí điểm bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container tại cảng Cái Mép-Thị Vải

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5/2015. Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế; chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tạo động lực để nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính... để phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Về báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép-Thị Vải, Chính phủ thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện thí điểm bình ổn giá đến ngày 30/6/2017.

Đồng thời, Chính phủ giao Bộ Tài chính thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các bên liên quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép – Thị Vải.

Chính phủ lưu ý, trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính cần báo cáo Chính phủ xem xét để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép dịch vụ xếp dỡ container vào danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định của Luật giá.

Theo Trí thức trẻ