SBT: CTCP Đầu tư Thành Thành Công có thể trở thành công ty mẹ mà không cần chào mua công khai

VietTimes -- Trong các văn bản cập nhật tài liệu cho ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017 - 2018, đáng chú là việc CTCP Đầu tư Thành Thành Công và Bà Đặng Huỳnh Ức My (người có liên quan) có thể tăng tổng tỷ lệ sở hữu lên 51% tại CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (HOSE: SBT) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
Đại hội cổ đông thường niên SBT niên độ 2017 – 2018 dự kiến tổ chức vào ngày 20/11/2017 (Nguồn: SBT)
Đại hội cổ đông thường niên SBT niên độ 2017 – 2018 dự kiến tổ chức vào ngày 20/11/2017 (Nguồn: SBT)

Sửa đổi số liệu và cập nhật thêm thông tin thù lao của các thành viên HĐQT

Trong báo cáo HĐQT niên độ 2016 – 2017 (cập nhật) cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (HOSE: SBT), đã sửa đổi tỷ lệ Thực hiện so với Kế hoạch về chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế hợp nhất thành 120% thay vì 117% như trước đó.

Báo cáo HĐQT niên độ 2016 – 2017 (cập nhật) cũng bổ sung thêm thông tin về thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT.

Theo đó, mức thù lao của HĐQT niên độ 2016 – 2017 được ĐHĐCĐ phê duyệt là 6 tỷ đồng và đã chi tổng cộng 2,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, thù lao của bà Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT, đạt mức 1,2 tỷ đồng cao hơn so với mức thù lao của Chủ tịch HĐQT – ông Phạm Hồng Dương và Phó chủ tịch HĐQT – ông Lê Văn Dĩnh lần lượt là 840 triệu và 780 triệu đồng.

Kinh phí hoạt động của HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt là 4 tỷ đồng niên độ 2016 – 2017, đã chi 3,89 tỷ đồng.

Bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT

HĐQT cũng đã sửa đổi Tờ trình số 14 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 20/11/2017 – 19/11/2017.

Theo đó, ĐHĐCĐ thường niên sẽ bỏ phiếu thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đề ngày 14/11/2017 của ông Lê Văn Dĩnh – Phó chủ tịch HĐQT.

Nhằm đáp ứng quy mô của Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sau sáp nhập, đảm bảo tối thiểu 1/3 số lượng thành viên là Thành viên độc lập HĐQT và bổ sung thành viên HĐQT mới vào vị trí đã từ nhiệm, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên (trong đó ít nhất là 01 thành viên độc lập HĐQT) thay vì 01 thành viên như trước đó.

Bên cạnh đó, SBT cũng có thông báo về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 20/11/2017 – 19/11/2017.

Cụ thể, các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT theo quy định của pháp luật và phải thông báo cho Hội đồng quản trị chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng cử, đề cử vào thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 20/11/2017 – 19/11/2017 chậm nhất lúc 13h00 ngày 20/11/2017. Nhằm giúp công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, các đơn tự ứng cử, đề cử sẽ gửi về Công ty trước 14h00 ngày 12/11/2017.

CTCP Đầu tư Thành Thành Công có thể trở thành công ty mẹ của SBT mà không cần chào mua công khai

SBT: CTCP Đầu tư Thành Thành Công có thể trở thành công ty mẹ mà không cần chào mua công khai ảnh 1CTCP Đầu tư Thành Thành Công có thể trở thành công ty mẹ của SBT mà không cần chào mua công khai (Nguồn: SBT)

Theo tài liệu cập nhật, tờ trình số 16 về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, đã được bổ sung thêm về việc Chấp nhận việc SBT mua cổ phiếu quỹ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 11 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Đáng chú ý là tờ trình số 17 (Tài liệu cập nhật), về việc cổ đông hiện hữu và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cũng được bổ sung thêm về trường hợp của bà Đặng Huỳnh Ức My.

Theo đó, Bà Đặng Huỳnh Ức My dự kiến nhận chuyển nhượng 56.029.377 cổ phiếu, tương đương với 10,059% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng so với tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 15%.

Như vậy, theo tờ trình, CTCP Đầu tư Thành Thành Công và Bà Đặng Huỳnh Ức My (người có liên quan) có thể tăng tổng tỷ lệ sở hữu lên 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của SBT mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Được biết, bà Đặng Huỳnh Ức My cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thành Thành Công và là con của bà Huỳnh Bích Ngọc, hiện đang nắm giữ 0,94% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của SBT.