Ngân sách nhà nước đã thâm hụt tới 105,6 nghìn tỷ đồng

VietTimes -- Tính đến ngày 15/7/2016, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 500,8 nghìn tỷ đồng, tổng chi ngân sách ước tính đạt 606,4 nghìn tỷ đồng, ngân sách nhà nước vẫn trong tình trạng thu không đủ chi, thâm hụt ngân sách ước tính lên đến 105,6 nghìn tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2016 ước tính đạt 500,8 nghìn tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 397,3 nghìn tỷ đồng, bằng 50,6%; thu từ dầu thô đạt 21,6 nghìn tỷ đồng, bằng 39,6%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 80,4 nghìn tỷ đồng, bằng 46,8%. Trong thu nội địa, một số khoản thu đạt khá: Thu tiền sử dụng đất đạt 39,6 nghìn tỷ đồng, bằng 79,2% dự toán năm; thuế thu nhập cá nhân 36,7 nghìn tỷ đồng, bằng 57,7%; thuế bảo vệ môi trường 21,9 nghìn tỷ đồng, bằng 56,8%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 79,3 nghìn tỷ đồng, bằng 55,3%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 79,1 nghìn tỷ đồng, bằng 49,7%. Riêng thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 98,3 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 38,4% dự toán năm.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2016 ước tính đạt 606,4 nghìn tỷ đồng, bằng 47,6% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 89,4 nghìn tỷ đồng, bằng 35% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 88,1 nghìn tỷ đồng, bằng 34,9%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính (bao gồm cả chi cải cách tiền lương) đạt 435,5 nghìn tỷ đồng, bằng 52%; chi trả nợ và viện trợ đạt 81,6 nghìn tỷ đồng, bằng 52,6%.